Logo Generalitat


El Consell aprova el Decret pel qual es regula la composició i el funcionament del Consell Assessor del Mecenatge

  • Aquest decret constitueix el desplegament reglamentari necessari de la Llei de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional
  • El Consell Assessor es constituirà en el termini de dos mesos des de la publicació del decret

(11/01/2019) El Ple del Consell ha aprovat el Decret pel qual es regula la composició i el funcionament del Consell Assessor del Mecenatge, amb el qual es desplega el que disposa la Llei de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, el decret estableix el procediment per a la declaració d'interés social de projectes i activitats culturals, científiques i esportives no professionals, i el procediment per a la comunicació de projectes i activitats sense necessitat de declaració expressa.

Cal destacar que la Llei 20/2018, de mecenatge, té per objecte fomentar i impulsar el mecenatge de caràcter privat en l'àmbit cultural, científic i en l'esportiu de caràcter no professional a la Comunitat i promoure i difondre la cultura del mecenatge.

Entre les novetats establides per la llei, destaca la creació del Consell Assessor del Mecenatge, òrgan assessor del Consell en matèria de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional. A més, també es regula la declaració d'interés social a instància de les persones o entitats beneficiàries, com a requisit per a poder aplicar els incentius fiscals previstos, i la possibilitat que determinats projectes o activitats tinguen la consideració d'interés social sense declaració expressa.

El decret aprovat pel Ple del Consell constitueix el desplegament reglamentari necessari de la Llei de mecenatge i s'estructura en quatre títols. El primer d'aquests estableix l'objecte del decret i regula els casos d'exempció en el requisit d'obtindre la declaració d'interés social en projectes o actuacions relatives a la conservació, reparació i restauració de béns integrants del patrimoni cultural valencià o relatives al foment de la llengua valenciana.

El títol II regula les funcions, la composició i l'estructura del Consell Assessor del Mecenatge, com a òrgan col·legiat assessor del Consell en matèria de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional, adscrit a la Conselleria de Cultura.

El decret relaciona les funcions pròpies del Consell Assessor, com per exemple les d'assessorar el Consell, efectuar les propostes de declaració d'interés social o proposar la distinció Pere Maria Orts i Bosch per a persones i entitats destacades en la seua contribució al mecenatge en la Comunitat.

Quant a la composició, el Consell estarà integrat pel titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de cultura, un representant del Consell Valencià de Cultura, un de les universitats públiques valencianes, un dels instituts i centres públics d'investigació, un de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics a la Comunitat Valenciana, un representant dels museus de titularitat pública, un de les federacions esportives i clubs esportius de la Comunitat, dos representants de l'Administració del Consell i quatre persones de reconegut prestigi en l'àmbit cultural, científic i esportiu.

A més, es regulen les funcions del Ple del Consell Assessor, de la Presidència, que correspondrà al titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de cultura, i de la Secretaria, que assumirà qui exercisca la direcció de l'Oficina del Mecenatge.

En el títol III, es regula el procediment per a obtindre la declaració d'interés social de projectes i activitats a instància dels beneficiaris: sol·licitud i requisits, tramitació (instrucció per l'Oficina del Mecenatge i avaluació i proposta pel Consell Assessor del Mecenatge) i resolució, per la direcció general competent en matèria de cultura. Aquesta declaració és necessària perquè els beneficiaris puguen acollir-se als incentius fiscals previstos en les lleis.

Finalment, el títol IV regula el procediment de comunicació al Consell Assessor de projectes i activitats culturals, científiques i esportives no professionals per part de les entitats beneficiàries previstes en la Llei de mecenatge: la Generalitat i els seus organismes públics, les entitats locals de la Comunitat Valenciana, les universitats públiques i els instituts i centres d'investigació de la Comunitat.

Com a disposició addicional, el decret estableix que el Consell Assessor del Mecenatge es constituirà en el termini de dos mesos des que siga publicat.


Pàgina web: http://www.gva.es

Inici | Mapa Web | Accessibilitat