Logo Generalitat


El Consell aprova convenis de col·laboració amb diverses entitats valencianes per a fomentar i donar suport a esports autòctons

  • Es tracta de la Federació de Columbicultura, la Federació de Jocs i Esports Tradicionals i l'Associació de Pesca amb Rall de la Comunitat Valenciana

(06/09/2019) - Es tracta de la Federació de Columbicultura, la Federació de Jocs i Esports Tradicionals i l'Associació de Pesca amb Rall de la Comunitat Valenciana


El Ple del Consell ha aprovat tres convenis de col·laboració amb la Federació de Columbicultura, la Federació de Jocs i Esports Tradicionals i l'Associació de Pesca amb Rall de la Comunitat Valenciana per al foment i el suport de les activitats esportives autòctones i jocs tradicionals valencians.

En concret, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport destinarà durant 2019 un total de 40.000 euros per a aquestes tres entitats, dels quals 20.000 corresponen a la Federació de Columbicultura, 15.000 euros a la Federació de Jocs i Esports Tradicionals de la Comunitat Valenciana i 5.000 euros per a l'Associació de Pesca amb Rall.

La Llei de l'esport i l'activitat física valenciana estableix com una de les línies generals de la Generalitat la protecció i la difusió dels esports i jocs autòctons, dins i fora del territori valencià, com a manera de promocionar i mantindre les tradicions esportives valencianes. Per a potenciar aquesta protecció i difusió, els pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019 inclouen una línia nominativa destinada al foment d'esports autòctons i jocs tradicionals, entre els quals es troben les modalitats objecte dels convenis aprovats.

En concret, les federacions de Columbicultura i de Jocs i Esports Tradicionals de la Comunitat Valenciana tenen com a finalitat la promoció, la tutela, l'organització i el control de les modalitats i especialitats esportives respectives. D'altra banda, l'Associació de Pesca amb Rall té com a objectiu la recuperació i la promoció de la pesca amb rall en l'àmbit valencià.

Cada una d'aquestes entitats signants presentarà un projecte esportiu amb els programes i les activitats esportives, el calendari i els objectius previstos. El projecte inclourà activitats que puguen contribuir a visibilitzar el principi d'igualtat de gènere, i les actuacions federatives preveuran la utilització de les dues llengües oficials.

A més, es comprometen a realitzar les activitats necessàries per a desenvolupar els programes: a fer constar expressament la col·laboració de la Generalitat en les actuacions subvencionades, a acreditar estar al corrent en obligacions tributàries i de Seguretat Social i a sotmetre's a les actuacions de control financer previstes, a més de les obligacions que s'indiquen en la Llei de subvencions.

Quant a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, es compromet a col·laborar amb l'aportació econòmica fixada en els convenis, destinada a subvencionar despeses per gestió i funcionament i despeses per la realització d'activitats esportives.


Pàgina web: https://www.gva.es

Inici | Mapa Web | Accessibilitat