Eleccions Sindicals 2014

Inici > Disposicions

Eleccions Sindicals 2014 (Juntes de Personal Docent no Universitari)

Disposicions

 • Llei Orgànica 11/1985 de 2 d'agost de Llibertat Sindical. Modificada per Llei Orgànica 14/1994, de 19 de maig.
 • Llei 9/1987 de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació de personal al servici de les Administracions Públiques.
 • Inclou les modificacions introduïdes per:
  • Llei 7/1990 de 19 de juliol.
  • Llei 11/1994 de 19 de maig.
  • Llei 18/1994 de 30 de juny.
 • Real Decret 1846/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Eleccions als òrgans de representació del personal al servici de l'Administració General de l'Estat.
 • ORDE de 2 d'agost de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'estableixen les normes i s'aproven els models que han de regir els processos d'eleccions a òrgans de representació del personal funcionari al servei de l'administració del consell de la Generalitat i els seus organismes autònoms.
 • ORDE 87/2014, de 18 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’establixen normes en relació amb les eleccions a òrgans de representació del personal docent no universitari al servici de la Generalitat a celebrar en 2014.
 • Instruccions de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, sobre eleccions sindicals per a les juntes de personal docent no universitari a celebrar en 2014.
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA