Proceso de admisión para el curso 2016/17

El procés d'admissió és el procés pel qual tot l'alumnat participa per a incorporar-se per primera vegada al sistema educatiu, per a iniciar una nova etapa a un centre diferent de l'actual o quan desitja canviar de centre.

Una vegada s'obté una reserva de lloc escolar a través del procés d'admissió, comença el període de matriculació.

L'alumnat nascut l'any 2010 podrà matricular-se en primer curs d'Educació Primària i els nascuts en 2013 ho podran fer en el primer curs del segon cicle d'Educació Infantil.

On es pot trobar la informació?

Al tauler d'anuncis de tot centre escolar hi constarà la següent informació:

 • Normativa que regula l'admissió de l'alumnat on es troben els criteris de baremació.
 • Places vacants.
 • Àrea d'influència del centre.
 • Calendari d'admissió.
 • Projecte educatiu del centre.
 • Projecte lingüístic autoritzat al centre.

A la web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, on es podrà trobar:

 • Normativa que regula l'admissió de l'alumnat.
 • Informació relativa a les àrees d'influència dels centres docents.
 • Assistent d'admissió telemàtica.
 • Models de sol·licituds (sol·licitud d'admissió i de renda de la unitat familiar).

1 Descarrega't el cartell informatiu

2 Descarrega't el full informatiu

3 Sol·licitud de lloc escolar

3.2 Com tramitar la sol·licitud?

1. Es podrà fer telemàticament mitjançant els assistents d'admissió telemàtica proporcionats al següent enllaç de la web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport: http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado
Al final del procés, cal imprimir la sol·licitud tramitada per lliurar-la.

2. Es podran descarregar per a emplenar els models de sol·licitud proporcionats a l'apartat «alumnat» del següent enllaç: http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado

3. El model de sol·licitud també es podrà recollir en el centre.

En qualsevol de les opcions, cal lliurar la sol·licitud emplenada al centre escollit com a primera opció.

3.1 Com fer la sol·licitud?

S'emplenarà una única sol·licitud mitjançant el model oficial que figura com a annex III de l'Ordre 7/2016.

És important presentar una única sol·licitud, perquè en cas de contrari, no se'n tindrà en compte cap i es procedirà a l'escolarització en algun dels centres en què, una vegada finalitzat el procés d'admissió, queden llocs vacants.

3.3 Com emplenar la sol·licitud?

Caldrà aportar totes les dades requerides i es podrà realitzar un llistat fins a 10 centres per ordre de prioritat.

3.4 Quina documentació ha d'acompanyar la sol·licitud?

Junt a la sol·licitud caldrà aportar tota la documentació que acredite les circumstàncies al·legades. Aquesta documentació es tindrà en compte en totes les opcions dels centres escollits.

Les sol·licituds presentades fora de termini no seran tingudes en compte per a la baremació.

4 Baremació

4.1 Quins són els criteris de baremació?

1. Germans: 15 punts

Per cada germà matriculat al centre, si hi cursen ensenyaments sostinguts totalment amb fons públics.

Documentació a aportar:

Si els cognoms no són coincidents, s'acreditarà la relació per mitjà del llibre de família, certificat del registre civil o sentència per la qual s'adjudique la tutela.

2. Pare o mare treballador/a del centre docent: 5 punts

Documentació a aportar:

Aquesta circumstància serà acreditada per la titularitat o la direcció, segons es tracte d'un centre privat-concertat o d'un centre públic.

3. DOMICILI: Àrea d'influència, 10 punts; àrea limítrof, 5 punts

Àrees d'influència.

Quan els pares tenen domicilis diferents, el domicili a efectes de baremació serà el del progenitor que tinga la custòdia. Si la custòdia és compartida, es considerarà com a residència on estiga empadronat l'alumne o alumna.

El lloc de treball del pare, de la mare o del tutor podrà ser considerat, a instància del sol·licitant, amb els mateixos efectes que el domicili familiar.

Quan l'alumne o alumna residisca en un internat, es considerarà el domicili de la residència com a domicili de l'alumne o alumna i això sense perjuí de l'aplicació de les normes específiques per a aquest supòsit que es dicten en desplegament de l'apartat 2 de la disposició addicional sisena del Decret 40/2016.

Documentació a aportar:

El domicili familiar s'acreditarà per mitjà de la presentació del DNI del pare, mare o tutor/a i d'un rebut recent d'aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer.

Si hi ha discrepància entre els domicilis que figuren en ambdós documents, es podrà requerir un certificat de residència lliurat per l'ajuntament.

En cas que es presente un contracte de lloguer, haurà d'acreditar-se que s'ha efectuat el corresponent depòsit de fiança (model 805 o 806) en la conselleria competent en matèria d'hisenda.

Els treballadors i treballadores per compte d'altri aportaran certificat emés per l'empresa en què acredite suficientment la relació laboral i domicili del centre de treball.

Els treballadors i treballadores per compte propi ho acreditaran aportant la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors (model 036 o 037).

4. Renda igual o inferior a 2 vegades l'IPREM: 2 punts

Si la família vol que se li tinga en compte el criteri de renda de la unitat familiar, haurà d'emplenar l'annex VI

Documentació a aportar:

Annex VI

5. Família nombrosa: General, 3 punts; especial, 5 punts

Documentació a aportar:

Títol oficial de família nombrosa a què fa referència l'article 4 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de les famílies nombroses.

6. Discapacitat: de 3 a 7 punts

Discapacitat de l'alumne/a:

 • Del 33 al 64%: 4 punts

 • Igual o superior al 65%: 7 punts

Discapacitat dels pares, mares o germans/es de l'alumne, per cadascun:

 • Del 33 al 64%: 3 punts

 • Igual o superior al 65%: 5 punts

Documentació a aportar:

Certificat corresponent o amb la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat emesos per la conselleria competent en matèria de benestar social.

Es valorarà la resolució per la qual es reconeix als pares o mares, tutors o tutores i germans o germanes, si és el cas, una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent.

7. Família monoparental: General, 3 punts; especial: 5 punts.

Segons el Decret 179/2013, article 21. No és acumulable a la puntuació obtinguda per família nombrosa.

Documentació a aportar:

Títol de família monoparental expedit per la conselleria competent en matèria de família (Decret 179/2013, de 22 de novembre, del Consell)

La falsedat en les dades aportades, donarà lloc a l'anul·lació de la sol·licitud, i s'escolaritzarà l'alumne/a en els llocs vacants una vegada finalitzat el procés d'admissió.

4.2 Com es farà l'assignació de llocs escolars?

La plaça escolar assignada dependrà sempre de la puntuació obtinguda en la baremació. Així, totes les opcions triades seran baremades en igualtat de condicions.

Tots els centres hauran de realitzar una reserva de dos llocs escolars per grup per a l'alumnat amb necessitats educatives especials en el curs on s'inicia l'escolarització. Així també reservaran, com a mínim, un altre lloc per grup per a l'alumnat amb necessitats de compensació educativa en el curs on s'inicia l'escolarització.

5 Programes d'ducació plurilingüe

5.1 Quins són els programes plurilingües que s'apliquen al sistema educatiu valencià?

El nostre és un sistema educatiu plurilingüe. És voluntat del Govern valencià que, d'acord amb l'ordenament legal vigent i les recomanacions del Consell d'Europa, tot l'alumnat en acabar l'educació obligatòria tinga un domini efectiu de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana i una competència comunicativa bàsica en almenys una llengua estrangera.

Per tal d'aconseguir eixos objectius, els centres educatius ofereixen programes d'educació bilingüe o plurilingüe.

Cada centre aplica un o més d'un programa d'educació bilingüe o plurilingüe, atenent el seu context sociocultural i amb l'acord del consell escolar del centre.

Els programes d'educació plurilingüe del nostre sistema educatiu són:

 • PPEV (Programa Plurilingüe d'Ensenyament en Valencià)

 • PPEC (Programa Plurilingüe d'Ensenyament en Castellà)

Tant el valencià com el castellà són obligatoris des de l'inici de l'escolarització i estan presents en els dos programes, així com l'anglés com a llengua estrangera i com a llengua vehicular.

5.2 Quins són els avantatges de l'educació plurilingüe?

D'acord amb les investigacions, l'educació plurilingüe aporta grans beneficis en el desenvolupament formatiu de xiquets i xiquetes.

Donada la situació sociolingüística del nostre territori, el Programa Plurilingüe d'Ensenyament en Valencià està considerat per les Unitats d'Educació Multilingüe de la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat de València, com el programa òptim per aconseguir formar persones plurilingües, amb un domini equilibrat del valencià i del castellà i un domini funcional de la llengua estrangera.

6 Calendari d'actuacions

Calendari d'actuacions

 

És important que el pare, la mare, el tutor o la tutora legal coneguen el següent calendari d'actuacions:

Publicació de les àrees d'influència i limítrofes

Fins al 4 de maig

Publicació de les vacants existents als centres educatius

El 9 de maig

Presentació de sol·licituds

Del 9 al 19 de maig

Baremació de sol·licituds per part dels centres

Del 9 al 27 de maig

Publicació de llistes provisionals d'alumnat admès al centre

El 2 de juny

Presentació de reclamacions a la direcció del centre

Fins al 6 de juny

Publicació de llistats definitius

El 14 de juny

Al·legacions contra les llistes definitives

Fins al 15 de juny

Contestació per escrit a les al·legacions presentades

Fins al 17 de juny

Període de matrícula d'Infantil i Primària

Del 17 al 29 de juny

Matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia o excedents

El 30 de juny

 

7 Marc legal

S'estan mostrant els 12 resultats.
Articles per pàgina 100
de 1