Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

Ordre que regula la competència lingüística per a l’accés als llocs de treball docents

Ordre que regula la competència lingüística per a l’accés als llocs de treball docents

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que, amb caràcter previ a l'elaboració d'un projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en què es demane l'opinió de les persones i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.
Les aportacions i opinions al projecte de norma poden remetre's, en el termini de 5 dies naturals, fins al dia 19 d'octubre inclòs, a l'adreça de correu electrònic acreditacio_dgplgm@gva.es.