Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

Projecte de Decret pel qual es regula l’ordenació acadèmica de les escoles oficials d’idiomes

Projecte de Decret pel qual es regula l’ordenació acadèmica de les escoles oficials d’idiomes

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que, amb caràcter previ a l'elaboració d'un projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en què es demane l'opinió de les persones i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

Les aportacions i opinions sobre el projecte de norma es poden enviar, en el termini de 10 dies naturals, fins al dia 13 de maig inclòs, a l'adreça de correu electrònic sipe@gva.es.