Visualització de contingut web

Delegatic

 

1. INFORMACIÓ PRÈVIA
2. GESTIÓ ECONÒMICA
3. INVENTARI
4. REQUISITS
5. CATÀLEG D'EQUIPAMENT I PRODUCTES TIC
    5.1. Productes no inventariables que els centres poden adquirir sense autorització prèvia
    5.2. Productes inventariables que els centres poden adquirir sense autorització prèvia
    5.3. Productes inventariables que els centres podran adquirir amb autorització prèvia de la DGTIC
6. INFORMACIÓ ADDICIONAL

 

 

 

1. INFORMACIÓ PRÈVIA

Aquest catàleg es publica a l'empara de la Resolució de 23 d'octubre de 2018, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, sobre delegació de competències en qui exercisca la direcció dels centres educatius públics no universitaris de la Generalitat per a adquisició d'equipament i productes TIC per a ús en l'entorn educatiu. [2018/10278]

El present catàleg d'articles es revisarà i s'actualitzarà periòdicament.

L'última actualització és de data: 22/11/2018.

 

2. GESTIÓ ECONÒMICA

Aquesta delegació de competències no modifica la normativa de gestió econòmica vigent que afecta els centres educatius, la qual s'ha de complir per poder realitzar qualsevol adquisició. Pot trobar-se la informació de gestió econòmica dels centres en el seguent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/gestio-economica

En tot cas, serà necessari introduir en la comptabilitat d'ITACA l'anotació comptable corresponent a l'adquisició de l'article del catàleg. Per a això, s'utilitzaran els següents subcomptes:

22003 - Material informàtic no inventariable.
625021TIC - Material TIC inventariable no subjecte a autorització prèvia.
625022TIC - Material TIC inventariable  subjecte a autorització prèvia.

 

3. INVENTARI

En aquells casos en què s'indique en el catàleg, l'equipament i els productes TIC adquirits pels centres educatius hauran de registrar-se en l'eina d'inventariat habilitada per a tal fi per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC). Actualment, aquesta eina és l'aplicació web denominada InventariTIC.

 

4. REQUISITS

 • Tots els articles adquirits, quan puguen ser incorporats o connectats a un ordinador, hauran de ser compatibles amb la versió de LliureX instal·lada en els equips del centre, incloent-hi LliureX 16, Ubuntu 16.04 Xenial Xerus, Ubuntu 18.04 Bionic Beaver i posteriors. Açò s'aplica també a qualsevol programari d'ús que acompanye l'article, que haurà de ser totalment funcional amb LliureX, segons el que s'acaba d'indicar.
 • Quan els articles s'incorporen o es connecten a equips enviats des de la Conselleria amb altres sistemes operatius diferents de LliureX, serà suficient que siguen plenament compatibles i funcionals amb el sistema operatiu en què vagen a usar-se.
 • Qualsevol equipament o producte TIC adquirit haurà de funcionar complint les restriccions i la normativa vigent establides per la Generalitat Valenciana, especialment les referides a seguretat en la xarxa de comunicacions.
 • Es delega únicament l'adquisició de l'equipament i productes TIC inclosos explícitament en aquest catàleg i d'acord amb les condicions que s'hi especifiquen. Per això, queda expressament prohibida l'adquisició d'aquells que no apareixen en ell com, per exemple, ordinadors de qualsevol tipus.
 • Els centres educatius hauran de gestionar la garantia de l'equipament i dels productes TIC que adquirisquen.

 

5. CATÀLEG D'EQUIPAMENT I PRODUCTES TIC


5.1. Productes no inventariables que els centres poden adquirir sense autorització prèvia

L'anotació comptable a ITACA es realitzarà contra el subcompte 22003 - Material informàtic no inventariable

S'autoritza l'adquisició per part dels centres dels articles següents:

 • Bateries de portàtils
 • Comandaments a distància
 • Components d'àudio-vídeo: altaveus, auriculars, micròfons, cables de connexió…
 • Convertidors i connectors: transceptors, GBIC…
 • Discos durs
 • Discos SSD
 • Ferramentes: alicates de terminals, tésters, multímetres…
 • Fonts d'alimentació
 • Lectors de codis de barres
 • Lectors de targetes
 • Memòria RAM
 • Sensors
 • Targetes d'emmagatzematge
 • Targetes d'àudio
 • Targetes de xarxa
 • Targetes de vídeo
 • Teclats i ratolins
   


5.2. Productes inventariables que els centres poden adquirir sense autorització prèvia

L'anotació comptable dels articles inclosos en aquest apartat es realitzarà a ITACA contra el subcompte 625021TIC - Material TIC inventariable no subjecte a autorització prèvia. A més, hauran de ser donats d'alta en l'aplicació InventariTIC.

S'autoritza l'adquisició per part dels centres dels articles següents:

- Dispositius tàctils i audiovisuals

 • Monitors tàctils
 • Panells interactius
 • Pissarres digitals
 • Projectors convencionals
 • Projectors de gran angular
 • Projectors interactius
 • Tauletes digitalitzadores

- Equips de comunicacions

 • Commutadors (switches)

- Equips de protecció

 • Sistemes d'alimentació ininterrompuda

- Conjunts d'eines de desenvolupament

 • Arduino
 • Rapsberry Pi

- Sistemes d'emmagatzematge

 • Cabines de discos (NAS)

- Sistemes d'impressió

 • Equips multifunció
 • Escàners
 • Impressores convencionals
 • Impressores 3D
 • Plòters


5.3. Productes inventariables que els centres poden adquirir amb prèvia autorització

L'anotació comptable dels articles inclosos en aquest apartat es realitzarà a ITACA contra el subcompte 625022TIC - Material TIC inventariable subjecte a autorització prèvia. A més, hauran de ser donats d'alta en l'aplicació InventariTIC.
En aquest apartat es publicaran els articles per a l'adquisició dels quals es requerirà autorització prèvia. L'equip directiu haurà de sol·licitar-la mitjançant un tràmit en l'Oficina Virtual (OVICE). Quan estiga activat el tràmit esmentat, l'enllaç es publicarà en aquest web.

 

6. INFORMACIÓ ADDICIONAL

Per a més informació sobre aquesta delegació de competències i sobre altres temes relacionats amb l'equipament TIC es poden consultar preguntes freqüents en el següent enllaç:
http://mestreacasa.gva.es/web/coortic/equipamientofaq

Qualsevol consulta que es desitge realitzar des dels centres educatius sobre aquesta delegació de competències pot realitzar-se obrint una incidència en el SAI en la cua DelegaTIC, subcua Consultes.