Detall notícia

El Consell aprova la creació de la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians

08/02/2019

El Ple del Consell ha aprovat el decret de creació i regulació de la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians. Aquest decret té com a objectiu determinar les actuacions dels serveis que integren aquesta xarxa, establir els requisits i compromisos per a pertànyer-hi i regular el procediment d'adhesió i exclusió.

Una de les finalitats d'aquesta Xarxa de Serveis Lingüístics, és reforçar la comunicació entre tots els àmbits implicats així com reunir els serveis lingüístics de les entitats locals i de les universitats públiques en una estructura pròpia de la Generalitat que afavorisca el treball en xarxa i genere la màxima rendibilitat en el procés de normalització lingüística.

El decret es desenvolupa al llarg de cinc capítols, a més de diverses disposicions finals. En el capítol I s'estableix l'objecte, la definició i la naturalesa de la Xarxa, com a conjunt organitzat d'entitats públiques titulars de serveis de planificació lingüística, a fi de crear un espai de treball i diàleg que permeta compartir i intercanviar informació, experiències i interessos comuns per a avançar en la normalització lingüística.

El capítol II regula els objectius, la composició i el funcionament de la Xarxa, integrada per la Generalitat, a través del departament amb competència en matèria de política lingüística, i les universitats públiques i entitats locals que s'hi adherisquen.

El capítol III aborda el procediment i els requisits per a adherir-se a la Xarxa, així com els motius i el procediment d'exclusió, ja siga a petició de l'entitat interessada o per incompliment dels requisits.

El capítol IV es refereix als serveis lingüístics valencians de les entitats adherides i al seu compromís per a assolir l'ús igualitari i normalitzat del valencià, en tots els sectors socials. Entre els compromisos assumits per les entitats adherides està el de promoure i impulsar l'ús del valencià en l'àmbit municipal i supramunicipal, organitzar activitats i programes de dinamització i sensibilització lingüística, dur a terme tasques d'assessorament lingüístic i sobre els drets lingüístics de la ciutadania, així com promoure l'ús i l'ensenyament del valencià entre la comunitat universitària.

El capítol V regula la composició, l'estructura i el funcionament del Consell dels Serveis Lingüístics Valencians, òrgan col·legiat de govern de la Xarxa. Els òrgans que integren el Consell són el Ple, la Comissió Tècnica del Consell, i la Secretaria Tècnica del Consell.

Finalment, el decret preveu una modificació en el Decret 73/2018, de 8 de juny, de creació del Consell Social de les Llengües, ja que afegeix dues noves vocalies, en representació de les entitats locals i de les universitats públiques integrades en la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians.