Detall notícia

El Consell aprova convenis de col·laboració amb diverses entitats valencianes per a fomentar i donar suport a esports autòctons

26/06/2020

- Es tracta de la Federació Columbicultora de la Comunitat Valenciana, la Federació de Jocs i Esports Tradicionals i la Federació de Vela Llatina


El Ple del Consell ha aprovat tres convenis de col·laboració amb la Federació Columbicultora de la Comunitat Valenciana, la Federació de Jocs i Esports Tradicionals i la Federació Cultural Valenciana de Vela Llatina per al foment i suport de les activitats esportives autòctones i jocs tradicionals valencians.

En concret, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport destinarà, durant 2020, un total de 40.000 euros per a aquestes tres entitats, dels quals 20.000 corresponen a la Federació Columbicultora de la Comunitat Valenciana, 15.000 euros a la Federació de Jocs i Esports Tradicionals de la Comunitat Valenciana i 5.000 euros per a la Federació de Vela Llatina.

A través d'aquest conveni, cada una d'aquestes entitats signants es compromet a presentar un projecte esportiu amb els programes i les activitats esportives, el calendari i els objectius previstos. El projecte haurà d'incloure activitats que puguen contribuir a visibilitzar el principi d'igualtat de gènere, i les actuacions federatives hauran de preveure la utilització de les dues llengües oficials.

A més, es comprometen a dur a terme les activitats necessàries per a desenvolupar els programes: a fer constar expressament la col·laboració de la Generalitat en les actuacions subvencionades, a acreditar estar al corrent en obligacions tributàries i de Seguretat Social i a sotmetre's a les actuacions de control financer previstes, a més de les obligacions que s'indiquen en la Llei de subvencions.

Quant a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, es compromet a col·laborar amb l'aportació econòmica fixada en els convenis, destinada a subvencionar despeses per gestió i funcionament i despeses per la realització d'activitats esportives.