Detall notícia

El Ple del Consell aprova l'Avantprojecte de llei que regula les professions de l'esport a la Comunitat Valenciana

26/06/2020

- La norma ordenarà la qualificació i regulació de l'exercici de les professions relacionades amb l'esport i l'activitat física


El Ple del Consell ha aprovat l'avantprojecte de llei que regula les professions de l'esport a la Comunitat Valenciana, i determina les qualificacions i titulacions necessàries per a exercir-les i atribueix a cada professió l'àmbit funcional específic que li correspon.

La Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana, disposa com a línia general d'actuació que la Generalitat ha de promoure la qualificació i la regulació professional en l'esport i l'activitat física i establir les condicions adequades que n'afavorisquen l'actualització i la formació permanent. Aquesta normativa explicita la necessitat de desenvolupar un marc normatiu que ordene l'exercici d'aquestes professions.

És per això que la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha desenvolupat un avantprojecte de llei que s'estructura en quatre capítols, a més d'incloure diverses disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals.

Principals eixos

El capítol I recull disposicions generals relacionades amb la finalitat de la llei, l'àmbit d'aplicació, els drets dels usuaris dels serveis esportius i les obligacions dels professionals.

El capítol II detalla quines són les professions regulades de l'esport, així com les funcions que corresponen a cadascuna. Aquestes professions són: monitor o monitora esportiu; entrenador o entrenadora esportiu; preparador o preparadora físic; director o directora esportiu; professor o professora d'Educació Física.

El capítol III ordena els requisits per a l'exercici de cadascuna de les professions regulades, amb l'establiment de la formació i titulació requerides per a cadascuna.

A més d'aquesta titulació, també es regula la possibilitat de, seguint el procediment legal establit, reconéixer les competències professionals adquirides per experiència laboral i la formació no formal i obtindre així el certificat de professionalitat corresponent o convalidar els mòduls dels títols de cicles formatius determinats.

Finalment, el capítol IV preveu la prestació de serveis o activitats reservades a professions regulades de l'esport.