Novetats

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
18 d'octubre de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió realitzada el 5 de juny de 2018.
 
2. PROJECTE de DECRET .../.., de .. de .., del Consell, pel qual es determinen els requisits i s'estableix el procediment per a aprovar l'oferta integrada de formació professional en els Instituts d'Educació Secundària que tinguen autoritzats ensenyaments de formació professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.
 
3 OPO 2019/2020.
 
4.  Instruccions de ___ de _______ de 201__, de la Direcció General de Política Educativa i de la Direcció General de Centres i Personal Docent per la qual es fixen els criteris generals per a la modificació de la composició per unitats, llocs de treball docent i altres característiques, en centres de titularitat de la Generalitat que imparteixen Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Especial i per a la proposta de modificació del nombre d'unitats concertades en centres privats concertats, per al curs 2019-2020.
 
5. Torn obert de paraula.