Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
26 de setembre de 2019.
 
Temes a tractar:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 2 de maig de 2019.
 
2. RESOLUCIÓ de __ de __ de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places del personal funcionari docent del cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
 
3. RESOLUCIÓ de __ de __ de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places de personal funcionari docent dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, dependents de l'àmbit de gestió de la GeneralitatValenciana.
 
4. RESOLUCIÓ de __ de __ de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places de personal funcionari docent del Cos d'Inspectors al Servei de l'Administració Educativa i d'Inspectors d'Educació, dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.
 
5. Torn obert de paraula.