Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.

21 de juny de 2018.

 

Temes a tractar:

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de la reunions celebrades els dies 11 de gener, 15 de febrer, 15 de març  i 22 de març de 2018.

 

2. Proposta de RESOLUCIÓ de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2018-2019 impartisquen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny..

 

3. Proposta de RESOLUCIÓ de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial en la Comunitat Valenciana durant el curs 2018-2019.

 

4. Proposta de RESOLUCIÓ de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019.

 

5. Proposta de Resolució de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs acadèmic 2018-2019.

 

6. Torn obert de paraula.

 

Anar a convocatòria

 

Una vegada firmada la convocatòria, es va afegir el següent punt a l'orde del dia: «INSTRUCCIONS DE LES DIRECCIONS GENERALS DE CENTRES I PERSONAL DOCENT I DE POLÍTICA EDUCATIVA PER LES QUALS ES DETERMINA EL PROTOCOL DE COORDINACIÓ PER A LA GESTIÓ I FUNCIONAMENT INTERCENTRES DE MESTRES DE LA GVA ADSCRITS A CENTRES PÚBLICS DE LA GVA QUE REALITZEN FUNCIONS DOCENTS EN CENTRES PÚBLICS D'FPA DE TITULARITAT MUNICIPAL Curs acadèmic 2018-2019»