Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
28 de juny de 2018.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió realitzada l'1 de març de 2018.
 
2. Proposta de resolució de xx de juliol de  2018, de la Direcció de l'Institut  Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana i de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per al curs 2018-2019 als centres que imparteixen Ensenyances Artístiques Superiors.
 
3. Proposta de resolució de xx de juny de 2018 del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres d'educació especial sostinguts amb fons públics per al curs 2018-2019.
 
 
4. Proposta de resolució xx de juny de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les unitats específiques d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria per al curs 2018-2019.
 
5. Proposta de resolució de xx de xxxx de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics escolars autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2018-2019.
 
6. Proposta d'instruccions de xx de xxxx de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per les quals es regula el funcionament de les unitats pedagògiques hospitalàries ubicades en hospitals públics de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019.
 
7. Projecte de decret xxx/2018, del Consell, pel qual es regula l'organització i el funcionament dels conservatoris professionals de música i de dansa dependents de la Generalitat
 
8. Torn obert de paraula.