Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
13 de setembre de 2018.
 
Temes a tractar:
 

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions realitzades el 12 d'abril i el 4 de maig de 2018.

2. Resolució de ␣␣de ␣␣de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de personal funcionarial docent del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

3. Resolució de _ _ d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs de trasllats del personal funcionari docent del Cos de Mestres, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana

4. Resolució de ␣␣de ␣␣de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de personal funcionarial docent dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

5. Torn obert de paraula.