Novetats

Convocatoria Mesa Sectorial de Educación

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
17 de gener de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1.  Projecte de Resolució de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació per la qual es dicten instruccions per a la seua aplicació als centres docents sostinguts amb fons públics d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant diversos supòsits de no convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues.
 
2. ORDRE de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu d'ingrés al cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques.
 
3. ORDRE de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés, i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional. (Continuació de la mesa sectorial de 20 de desembre)
 
4. Torn obert de paraula.