Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
2 de maig de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 28 de juny, 10  d'octubre, 8 i 26 de novembre de 2018 i 10 de gener de 2019.
 
2. Instruccions de 9 d'abril de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per les quals es determina el procediment a seguir per al desglossament de les plantilles de les EOI que han sigut modificades o creades el curs 2018/2019.
 
3. Resolució de la Direcció General de Centres i Personal Docent per la qual es covoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de servei, durant el curs 2019/2020, per a funcionariat de carrera del cos de mestres, en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.
 
4. Resolució de la Direcció General de Centres i Personal Docent per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2019/2020, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix Ensenyaments de Règim Especial, en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes. 
 
5. Torn obert de paraula.