Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
9 de maig de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 25 d'octubre de 2018.
 
2. Instruccions de 9 d'abril de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per les quals es determina el procediment a seguir per al desglossament de les plantilles de les EOI que han sigut modificades o creades el curs 2018/2019.
 
3. Projecte de Decret del Consell pel qual es fixa la jornada lectiva del personal docent en els nivells no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en els centres docents públics no universitaris de la Comunitat Valenciana i el nombre màxim d'alumnat per unitat en centres docents públics i centres privats concertats no universitaris de la Comunitat Valenciana.
 
4. Torn obert de paraula.