Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
30 de maig de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 28 de juny de 2018 i 31 de gener de 2019.
 
2. RESOLUCIÓ de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinació provisional per al curs 2019/2020 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat.
 
3. RESOLUCIÓ de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2019/2020.
 
4. RESOLUCIÓ de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts plàstiques i Disseny per al curs 2019/2020. 
 
5. Torn obert de paraula.