Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
19 de setembre de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 31 d'octubre i 20 de desembre de 2018.
 
2. Resolució de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques del personal seleccionat i nomenat funcionari en pràctiques derivat del procediment selectiu convocat per a ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de Professors d'Ensenyament Secundari, Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, Professors de Música i Arts Escèniques, Professors d'Arts Plàstiques i Disseny i Professors Tècnics de Formació Professional, per l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
 
3. Torn obert de paraula.