Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
19 de desembre de 2019.

Temes a tractar:


1. Projecte de DECRET _/2020 del Consell, pel qual es modifiquen els decrets 40/2016, de 15 d'abril i 135/2014, de 8 d'agost, pels quals es regula respectivament l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat i els cicles formatius de Formació Professional Básica en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana.

2. Projecte d'ORDRE _/2020 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de modificació de l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

3. ORDRE _/2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés, i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.

4. Torn obert de paraula.

4. Turno abierto de palabra.

Anar a convocatòria.