Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
9 de gener de 2020.

Temes a tractar:

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 6 de juny i 19 de setembre de 2019.
 
2. Continuació de l'ORDRE _/2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés, i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.
 
3. ORDRE de XX de XXXXXXX de 2020 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu d'ingrés al cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques.
 
4. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.