Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
23 de gener de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Continuació Annexos de l'ORDRE _/2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés, i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.
 
2. Continuació PROJECTE DE DECRET _/2020, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels Centes Integrats Públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.
 
3. Torn obert de paraula.