Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació
30 d'abril de 2020.

Temes a tractar:


1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 2, 9 i 17 de juliol de 2019.

2. Proposta de desenvolupament a la Comunitat Valenciana, de la ORDEN EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el covid-19.

3. RESOLUCIÓ de XX de maig de 2020 de la Direcció General de Personal Docent per la qual s'estableix el procediment per a la pròrroga extraordinària de les destinacions obtingudes en comissió de serveis en aplicació de la Resolució de 20 de maig de 2016 de la Direcció General de Centres i Personal Docent.

4. RESOLUCIÓ de XX de XXXX de 2020, de la Direcció General de Personal Docent per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2020-2021, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

5. RESOLUCIÓ de XX de XXXX de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2020-2021, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial, en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

6. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.