Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació
4 de juny de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 31 d'octubre de 2019.
 
2. RESOLUCIÓ de … de juny de 2020, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinació provisional o definitiva per al curs 2020/2021 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, de catedràtics i professors d'ensenyament secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics i professors de música i arts escèniques, de catedràtics i professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat.
 
3. RESOLUCIÓ de … de juny de 2020 de la directora general de Personal Docent, de la Conselleria Educació, Cultura i Esport per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional i interí, en el cos de mestres per al curs 2020/2021.
 
4. RESOLUCIÓ de ... de juny de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts plàstiques i Disseny per al curs 2020/2021.
 
5. Torn obert de paraula.