Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
23 de juliol de 2020.

Temes a tractar:


1. RESOLUCIÓ de xx de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs acadèmic 2020-2021.

2. Proposta de RESOLUCIÓ de xx de juliol de 2020 del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres docents específics d'Educació Especial sostinguts amb fons públics per al curs 2020-2021.

3. RESOLUCIÓ de xx de juliol de 2020, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual es regula, amb caràcter experimental, l'organització dels Centres Específics d'Educació Especial de titularitat de la Generalitat com a Centres de Recursos.

4. RESOLUCIÓ de xx de juliol de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i dels gabinets psicopedagògics escolars autoritzats durant el curs 2020-2021.

5. RESOLUCIÓ de xx de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament de les unitats específiques ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2020-2021.

6. RESOLUCIÓ de xx de juliol de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació dels procediments per a la sol·licitud i desenvolupament de l'atenció educativa a l'alumnat hospitalitzat o convalescent al seu domicili per malaltia.

7. RESOLUCIÓ de xx de juliol de 2020, de la Direcció General d'Inclusió Educativa per la qual s'autoritza i es regula el funcionament, amb caràcter experimental, d'unitats educatives terapèutiques en les províncies d'Alacant i València per a la resposta integral a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, per al curs escolar 2020-2021.

8. RESOLUCIÓ de xx de juliol de 2020, de la Direcció General d'Inclusió Educativa per la qual s'autoritza la continuïtat i es regula el funcionament de la unitat educativa terapèutica / hospital de dia infantil i adolescent, ubicada en el centre específic públic d'educació especial Castell Vell de Castelló de la Plana, per a la resposta integral a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, per al curs escolar 2020-2021.

9. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.

Anar a ampliació ordre del dia.