Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.

15 de març de 2018

Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió realitzada el dia 19 de gener de 2018.

2. Esborrany d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de Mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.