Novetats

Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
24 de gener de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. ORDRE de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés, i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional. (Continuació de les meses sectorials de 20 de desembre de 2018 i 17 de gener de 2019)
 
2. Torn obert de paraula.