Visualització de contingut web

Procés d'admissió per a infantil i primària 2019-2020

On pots trobar la informació?


Al tauler d'anuncis dels centres escolars figura la informació següent:

 • Normativa que regula l'admissió de l'alumnat, on es troben els criteris de baremació.
 • Places vacants.
 • Àrea d'influència del centre.
 • Calendari d'admissió.
 • Projecte educatiu del centre.
 • Projecte lingüístic autoritzat al centre.
 • Llistes provisionals de l'alumnat admés al centre (30 de maig).
 • Llistes definitives (12 de juny).


En diferents espais del portal web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport:

1 Sol·licitud de lloc escolar

1.1 Com fer la sol·licitud?

S'emplenarà una única sol·licitud mitjançant el model oficial que figura com Annex III (Educació Infantil i Educació Primària) de la Ordre 7/2016 modificat per la Resolució de 26 de març de 2019 del director general de Centres i Personal Docent (DOGV de 28.03.2019), o a través de l'assistent telemàtic.

És important presentar una única sol·licitud. Si se'n presenta més d'una, no se'n tindrà en compte cap d'aquestes. En aquest cas, es procedirà a l'escolarització del teu fill o de la teua filla en algun dels centres en què, una vegada finalitzat el procés d'admissió, queden llocs vacants.

1.2 Com tramitar la sol·licitud?

1. Es podrà fer telemàticament mitjançant els assistents d'admissió telemàtica proporcionats a l'enllaç següent de la web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport: http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/asistente-de-admision-telematica

És important indicar en aquesta sol·licitud una adreça de correu electrònic en què es rebrà la informació necessària per a accedir a la consulta del resultat del procediment d'admissió.

Al final del procés, cal imprimir la sol·licitud tramitada per lliurar-la, juntament amb la documentació requerida, en el centre educatiu de primera opció.

2. Els models de sol·licitud també es podran recollir en el centre.

En qualsevol de les opcions, cal lliurar la sol·licitud emplenada al centre escollit com a primera opció. 

1.3 Com emplenar la sol·licitud?

Caldrà aportar totes les dades requerides i es podrà realitzar un llistat de fins a 10 centres per ordre de prioritat.

1.4 Quina documentació ha d'acompanyar la sol·licitud?

Junt a la sol·licitud caldrà aportar tota la documentació que acredite les circumstàncies al·legades. Aquesta documentació es tindrà en compte en totes les opcions dels centres escollits.

Les sol·licituds presentades fora de termini no seran tingudes en compte per a la baremació.

2 Baremació

2.1 Quins són els criteris de baremació?

Taula resum

Criteri

Enllaç al punt

Puntuació

Germans

punt 1

15

Pare o mare treballadors en el centre

punt 2

5

Domicili: àrea d'influència/ àrea limítrofe

punt 3

10/ 5

Renda familiar: RVI/ IPREM

punt 4

3/ 2
Família nombrosa: general/ especial

punt 5

3/ 5
Discapacitat: alumnat/ pares o germans

punt 6

4-7/ 3-5

Família monoparental: general/ especial

punt 7

3/ 5

 

 

1. Germans: 15 punts

Per cada un dels germans o germanes matriculats en el centre, si hi cursen ensenyaments sostinguts totalment amb fons públics i continuen anant-hi el curs escolar per al qual se sol·licita l'admissió.

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

Si els cognoms no són coincidents, s'acreditarà la relació per mitjà del llibre de família, certificat del registre civil o sentència per la qual s'adjudique la tutela.

Puja

 

 

2. Pare o mare treballador/a del centre docent: 5 punts

 

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

Aquesta circumstància serà acreditada per la direcció, en cas de centres públics, o pel titular si es tracta d'un centre privat-concertat.

Puja

 

 

3. Domicili: Àrea d'influència, 10 punts; àrea limítrof, 5 punts

 

Quan els progenitors tenen domicilis diferents, el domicili a efectes de baremació serà el del progenitor que tinga la custòdia. Si la custòdia és compartida, es considerarà com a residència on estiga empadronat l'alumne o l'alumna.

El lloc de treball del pare, de la mare o del tutor podrà ser considerat, a instància del sol·licitant, amb els mateixos efectes que el domicili familiar.

Quan l'alumne o alumna residisca en un internat, es considerarà el domicili de la residència com a domicili de l'alumne o alumna i això sense perjuí de l'aplicació de les normes específiques per a aquest supòsit que es dicten en desplegament de l'apartat 2 de la disposició addicional sisena del Decret 40/2016.

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

El domicili familiar s'acreditarà per mitjà de la presentació del DNI del pare, mare o tutor/a i d'un rebut recent d'aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer.

Si hi ha discrepància entre els domicilis que figuren en ambdós documents, es podrà requerir un certificat de residència lliurat per l'ajuntament.

En cas que es presente un contracte de lloguer, haurà d'acreditar-se que s'ha efectuat el corresponent depòsit de fiança (model 805 o 806) en la conselleria competent en matèria d'hisenda.

Els treballadors i treballadores per compte d'altri aportaran certificat emés per l'empresa en què acredite suficientment la relació laboral i domicili del centre de treball.

Els treballadors i treballadores per compte propi l'acreditaran aportant la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors (model 036 o 037).

Puja

 

 

4. Renda familiar: RVI, 3 punts; renda igual o inferior a 2 vegades l'IPREM, 2 punts

 

4.1 Si algún membre de la unitat familiar és beneficiari de la  Renda Valenciana d'Inclusió (RVI): 3 punts.

4.2 Si la família vol que se li tinga en compte el criteri de Renda de la unitat familiar igual o inferior a dues vegades el valor de l'IPREM: 2 punts.

En els dos casos, haurà d'emplenar l'annex VI.

IPREM: 7.519.59 € anuals.

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

Annex VI

Puja

 

 

5. Família nombrosa: General, 3 punts; especial, 5 punts

 

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

Títol oficial de família nombrosa a què fa referència l'article 5 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de les famílies nombroses.

Puja

 

 

6. Discapacitat: de 3 a 7 punts

 

Discapacitat de l'alumne/a:

 • Del 33 al 64%: 4 punts

 • Igual o superior al 65%: 7 punts

Discapacitat dels pares, mares o germans/es de l'alumne, per cadascun:

 • Del 33 al 64%: 3 punts

 • Igual o superior al 65%: 5 punts

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

Certificat corresponent o targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat emesos per la conselleria competent en matèria de benestar social.

Resolució per la qual es reconeix els pares o mares, tutors o tutores i germans o germanes, si és el cas, una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent.

Puja

 

 

7. Família monoparental: General, 3 punts; especial: 5 punts.

 

Segons el Decret 19/2018 de 9 de març, del Consell, article 21, no és acumulable a la puntuació obtinguda per família nombrosa.

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

Títol de família monoparental expedit per la conselleria competent en matèria de família (Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell).

Puja

 

 

8. Observació a la baremació:

 

La falsedat en les dades aportades donarà lloc a l'anul·lació de la sol·licitud, i s'escolaritzarà l'alumne/a en els llocs vacants una vegada finalitzat el procés d'admissió.

Puja

2.2 Com es farà l'assignació de llocs escolars?

La plaça escolar assignada dependrà sempre de la puntuació obtinguda en la baremació. Així, totes les opcions triades seran baremades en igualtat de condicions.

Les prioritats en l'accés estan determinades al resolc quart de la Resolució de 26 de març de 2019, del director general de Centres i Personal Docent.

Tots els centres hauran de realitzar una reserva de dos llocs escolars per grup per a l'alumnat amb necessitats educatives especials en el curs on s'inicia l'escolarització. Així també reservaran, com a mínim, un altre lloc per grup per a l'alumnat amb necessitats de compensació educativa en el curs on s'inicia l'escolarització, segons s'indica en l'article 25, punts 2 i 3, respectivament, de l'Ordre 7/2017 de 19 d'abril

3 Calendari d'actuacions

3.1 Calendari d'actuacions

 

És important que el pare, la mare, el tutor o la tutora legal coneguen el calendari d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil i Primària.

Publicació de les vacants existents als centres educatius

El 9 de maig

Presentació de sol·licituds

Del 9 al 17 de maig

Baremació de sol·licituds per part dels centres

Del 9 al 23 de maig

Publicació de les llistes provisionals d'alumnat admés al centre

El 30 de maig

Presentació de reclamacions a la direcció del centre

Del 30 de maig al 3 de juny

Publicació de les llistes definitives

El 12 de juny

Al·legacions contra les llistes definitives

Del 12 al 14 de juny

Contestació per escrit a les al·legacions presentades

Fins l'1 de juliol

Període de matrícula d'Infantil i Primària

Del 13 de juny al 3 de juliol

Matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia o excedents

El 4 de juliol

 

4 Marc legal