QUI ET POT ORIENTAR?

Els tutors i les tutores

Els tutors i les tutores són els interlocutors directes amb les famílies. Un vincle de confiança amb el tutor o la tutora millorarà el procés d'ensenyament i aprenentatge dels vostres fills o filles.

L'equip directiu

L'equip directiu és l'encarregat de la gestió democràtica del centre i d'afavorir unes relacions positives i de confiança entre tota la comunitat educativa.

L'equip directiu us resoldrà qualsevol dubte relacionat amb l'organització escolar, els recursos existents, els projectes i programes que s'hi desenvolupen i amb la gestió de la convivència en el centre.

És important que establiu una relació de confiança amb l'equip directiu per tractar qualsevol assumpte relatiu a l'educació dels vostres fills i filles.

L'equip orientador

L'equip orientador assessora i col·labora en l'optimització dels processos d'ensenyament i aprenentatge, en l'elaboració, avaluació i revisió psicopedagògica dels projectes educatius dels centres i dels plans d'atenció a la diversitat i inclusió educativa.

Pot assessorar-vos i orientar-vos sobre qualsevol qüestió relativa a l'escolarització, sobre necessitats de suport educatiu, o per donar-vos informació específica sobre qualsevol assumpte relacionat amb el benestar dels vostres fills o filles.

Persona coordinadora de Xarxa Llibres

Cada escola i institut valencians disposa d'una persona coordinadora del programa de bancs de llibres gratuïts Xarxa Llibres. Aquesta funció l'assumeix un docent de cada centre, que s'encarrega de coordinar tots els aspectes relacionats amb la distribució i el retorn de llibres de text de cada centre educatiu, així com de la reposició de llibres per tal d'assegurar que l'alumnat de cada centre dispose de llibres de text gratuïts per a cada curs escolar.

El programa Xarxa Llibres té per objectiu fomentar l'educació gratuïta i universal per a tot l'alumnat valencià.

Persona coordinadora d'igualtat i convivència

Aquesta persona pot oferir-vos assessorament i orientació en temes de convivència i igualtat.

La persona coordinadora d'igualtat i convivència col·labora amb la direcció del centre i amb la comissió de coordinació pedagògica en l'elaboració i desenvolupament del Pla d'Igualtat i Convivència, coordina les actuacions previstes en el pla, a més de formar part de la comissió de convivència del consell escolar.

Juntament amb l'equip directiu i l'equip orientador, pot informar-vos sobre els recursos, estratègies i protocols de què disposa el centre per a resoldre qualsevol incidència que altere el clima de convivència escolar o les relacions igualitàries entre totes les persones de la comunitat educativa.