Visualització de contingut web

Diversos

Dates extremes: 1236-1974
Llibres: 962
Caixes: 903
Expedients: 2.219
Pergamins: 145

Formen la secció de Diversos de l'ARV un grup de xicotets fons, col·leccions i documents solts apareguts entre les seccions de l'Arxiu que no té relació orgànica amb estes, junt amb arxius familiars i particulars (Casa d'Alaquàs, Casa de Calataiud, Roís de Liori) a més de donatius, depòsits i altres adquisicions de documentació dispersa i de procedència diversa: fons d'institucions procedents d'Alcubles, Alpont i Segorbe, fons Pere Maria Orts, del Seminari de Nobles, els arxius dels gremis de corders, sabaters i fusters de València, el del canal de reg del riu Túria, etc.

Pergamins, Alpuente, nº 12

1321, febrero 10. Valencia.

(Ver detalles...)

1. CANAL DE REG DEL RIU TÚRIA

Dates extremes: 1824-1950
Llibres: 62
Caixes: 105

Comprén la documentació depositada en 1995 en l'ARV i comprén des de l'any de la fundació del canal (1824) fins a 1950, inclusivament.

2. CASA D'ALAQUÀS

Dates extremes: 1367-1878
Caixes: 15
Expedients: 414
El contingut de la documentació d'este fons està relacionat amb les activitats, sobretot de caràcter econòmic, desenrotllades pels diferents senyors del lloc d'Alaquàs -el senyoriu del qual va tindre el seu origen en el repartiment de terres efectuades per Jaume I després de de la conquista de València.

Escritura de flete de diversas mercancias

1388, octubre 15. Valencia.

(Ver detalles...)

3. ARXIU DE LA FAMÍLIA CALATAYUD-ENRÍQUEZ DE NAVARRA

Dates extremes: 1331-1974
Caixes: 124
Pergamins: 99

Este fons documental va ingressar en l'ARV en 1980 per donació a l'Estat de la família Calatayud-Enríquez de Navarra, família pertanyent a la burgesia mitjana valenciana, de caràcter urbà, que arribarà a emparentar amb la xicoteta noblesa. La creació de l'arxiu és resultat de l'actuació de diverses generacions de la dita família en relació a la formació i gestió del seu patrimoni i la seua importància radica en el fet que este tipus d'arxius familiars a penes s'ha conservat.

4. COL·LECCIÓ "CARTES ALS VIRREIS"

Dates extremes: s. XVI-XVII
Carpetes: 329

Col·lecció factícia formada per l'abundant correspondència, tant enviada com rebuda, de determinats virregnats.

5. FONS MUNICIPALS DE LA VILA D'ALPONT

Dates extremes: 1236-1895
Llibres:6
Caixes: 1
Expedients: 39
Pergamins: 39

En 1937, en plena voràgine de la Guerra Civil, arribava a l'Arxiu del Regne de València, les restes del que havia d'haver sigut el ric arxiu municipal de la vila d'Alpont. Ja llavors, l'antic arxiu municipal estava molt minvat: El que hui queda i es conserva en l'Arxiu del Regne de València constituïx una mostra a penes representativa de l'activitat passada de la vila d'Alpont.

6. FONS "EN PERE M. ORTS i BOSCH"

Dates extremes: 1412-1950
Llibres:21
Caixes: 14
Pergamins: 7

Es tracta de documentació molt dispar donada a l'ARV per l'investigador valencià En Pere M. Orts durant els anys 1985-86, 1989 i 1997.

7. ARXIUS GREMIALS. Fusters, Corders, Sabaters i altres

Dates extremes: ss. XIII a XX
Llibres: 643
Caixes: 91
Expedients: 1.488

Els fons gremials van ingressar en este centre per vies i en anys molt dispars. El primer ingrés d'un arxiu gremial es va produir en 1897 procedent del gremi de sabaters de la ciutat de València. En els anys de la Guerra Civil, van ingressar molts documents i restes d'arxius que estaven en perill de destrucció imminent, com ho va ser el del gremi de corders. En 1988 el gremi de fusters va depositar el seu riquíssim arxiu. Finalment, en 1988, es van comprar als hereus del bibliòfil valencià Nicolau Primitiu Gómez diversos documents relatius als gremis d'armers i blanquers. A estos fons inicials es van unir més tard els documents del gremi de fusters.

En conjunt, la subsecció de gremis -constituïda fonamentalment pels arxius dels fusters, els sabaters i els corders- oferix una àmplia panoràmica de l'actuació d'estes institucions, pràcticament sense interrupció des de l'edat mitjana fins al segle XX. En els seus llibres, expedients i pergamins es conté no sols la vida interna del gremi, sinó dades d'interés per a la història social i econòmica, inclús artística, política o de la cultura popular. El gremi de fusters afig al seu interés històric de ser un dels grans gremis que van existir en la ciutat de València, el fet excepcional de comptar amb arxiu molt complet, que a penes ha patit la desgràcia dels avatars tan comuns a molts altres arxius.

8. SEMINARI DE NOBLES DE VALÈNCIA

Dates extremes: Siglos XVI al XIX
Llibres: 50
Caixes: 79

El Seminari de Nobles de Sant Ignasi de la ciutat de València va ser fundat en 1670 per la Companyia de Jesús. Després de l'expulsió dels jesuïtes, es va crear el Reial Seminari de Nobles Educands (1773-1847). A mitjan segle XIX, es convertix primer en Col·legi Reial i després en Institut de Segona Ensenyança.

9. VÀRIA

Dates extremes: 1333-1938
Llibres: 180
Caixes: 126

Comprén una heterogènia i complexa documentació, especialment per la diversitat d'origen i procedència dels seus documents. Així, inclou documentació municipal, eclesiàstica, nobiliària i particular (especialment llibres de comptabilitat de determinats mercaders) i per les dos sèries de Vària (llibres i lligalls), que es reserven per a la documentació solta que no té cap relació orgànica amb les seccions de l'Arxiu del Regne de València.

10. DIVERSOS DE JUSTÍCIA

Dates extremes: 1444-1823
Caixes: 19
Expedients: 278

Es tracta d'una sèrie factícia formada per processos substanciats davant de tribunals especials diversos (Alcaldia Major, Capitania General, comissaris especials, Consolat de Mar, croada, Inquisició, etc.) i que es trobaven en la secció de Reial Audiència.