Visualització de contingut web

PERGAMINS

Dates extremes: 1223 - 1907
Pergamins: 2.351

Agrupats amb esta denominació i atenent al seu suport material, el pergamí, s'ha format una secció factícia,. Al seu torn, tenint en compte la procedència, s'han subdividit en nou grups o subseccions. Majoritàriament es troben catalogats i seguixen un orde cronològic dins del seu propi grup.

La tipologia és molt variada, depenent de l'oficina expedidora: Cancelleria Reial, Pontifícia o Diocesana; municipi o notaria. Apareixen privilegis reials, butles pontifícies, dispenses matrimonials, fundacions de beneficis, etc. Però, majoritàriament, ens trobem amb documents d'origen notarial o particular, és a dir, documents relatius a diversos actes de dret privat: escriptures de compravenda de cases, terres i censals, donacions, testaments, àpoques, estipulacions matrimonials, divisió de béns, inventaris, sindicats, establiments de terres, procuracions, etc.

En general, l'estat de conservació és bo, perquè el pergamí és un material resistent. En canvi, els segells amb què estan validats els més solemnes, atesa la seua fragilitat, han desaparegut totalment o parcialment en la majoria dels casos.

En l'Arxiu del Regne es conserven a més molts altres pergamins, distribuïts per les seccions de Batlia, Mestre Racional i Clero, principalment.

1. PERGAMINS REIALS

Dates extremes: 1238-1544
Pergamins: 165

En este fons es reunixen els documents reials, escrits en pergamí, que procedixen directament de la Cancelleria Reial i que es troben referendats pel signe reial o la firma autògrafa del sobirà en qüestió.

La procedència dels pergamins d'este fons és molt variada perquè s'hi han aplegat al llarg dels anys sense més pretensions que la seua millor conservació i el fàcil maneig i localització.

A més de les 165 peces que conformen este fons específic, cal fer constar que en l'Arxiu del Regne es troben localitzats altres 308 pergamins reals distribuïts en unes altres seccions , com en Batlia, Clero, Sogorb, Alpont, Gremi de Sabaters, etc.

2. PERGAMINS PONTIFICIS

Dates extremes: 1386-1795
Pergamins: 47

En este fons es reunix una sèrie de pergamins originals procedents de la Cancelleria Papal, tant de la romana com de la d'Avinyó.

Encara que, genèricament, són coneguts estos documents com a butles, en realitat s'han de distingir entre privilegis, cartes patents i breus, atenent principalment al contingut, encara que també afecta la conformació externa i material.

Semblantment al que ocorre amb els pergamins reials, en altres seccions de l'Arxiu es troben també pergamins pontificis, com en Clero, Sogorb, Malferit, etc.

3. PERGAMINS ÀRABS

Dates extremes: 1223-1577
Pergamins: 3

Són abundants els textos escrits en àrab que conserva l'Arxiu del Regne però, majoritàriament, estan redactats sobre paper. Redactats sobre pergamí només s'han trobat fins al moment tres escrits en àrab . Encara que pocs, seu contingut els fa molt interessants.

4. PERGAMINS DE SEGORBE

Dates extremes: 1232-1907
Pergamins: 457

La present col·lecció arreplega una interessant mostra de pergamins que procedixen de l'Arxiu Municipal i de l'Arxiu Catedralici, i el contingut de la qual es referix a la història civil i eclesiàstica de la ciutat de Sogorb, de la seua comarca natural i de la diòcesi homònima.

En total són 457 peces que cobrixen el període que va de 1232 a 1907. Van entrar a formar part dels fons de l'Arxiu del Regne amb motiu dels lamentables esdeveniments de l'última Guerra Civil, i a última hora se salvaren de la destrucció en alguna de les fàbriques papereres de València on havien anat a parar per a ser transformats en paper.

Es troben agrupats en tres grups: els pergamins reials; els pergamins pontificis, i els eclesiàstics, municipals i particulars.

5 PERGAMINS DE MALFERIT

Dates extremes: 1387-1502
Pergamins: 53

Forma esta sèrie una xicoteta col·lecció de 52 peces, majoritàriament dels segles XV i XVI, referents principalment a la família Mercader, amb la qual van entroncar en un moment donat els Malferit, i que va ser una de les cases nobiliàries més importants de València al llarg de molts segles. Entre estos pergamins hi ha diversos privilegis reials i butles papals.

6. PERGAMINS DE MISLATA

Dates extremes: 1344-1546
Pergamins: 18

Ens trobem davant d'una xicoteta col·lecció de pergamins referits a l'antic senyoriu de Mislata, població pròxima a la ciutat de València, on van conviure fins principi del segle XVII dos comunitats diferents: la cristiana i la musulmana. En total són 18 pergamins, majoritàriament del segle XV, que tracten assumptes d'una certa importància per a la història medieval del dit senyoriu, ja que es referixen al canvi d'amos del senyoriu: els Codinats i els Ximénez d'Urrea.

7. PERGAMINOS DEL MUSEU DE CERÀMICA

Dates extremes: 1394-1627
Pergamins: 35

Els 35 pergamins conformen una col·lecció totalment factícia, perquè la seua procedència és molt variada i l'interés escàs. Es tracta d'escriptura notarials de compravenda de propietats i censals, testaments, àpoques etc. Fets en pergamí, són els originals que els notaris entregaven als interessats i que ells guardaven copiats en paper en els seus registres notarials o protocols. Majoritàriament són dels segles XV i XVI.

8. PERGAMINS DE NICOLAU PRIMITIU

Dates extremes: s. XIV-XVII
Pergamins: 278

L'origen d'esta col·lecció es troba en la donació que va fer a l'Arxiu del Regne l'erudit Nicolau Primitiu Gómez i Serrano -el mateix que més tard donaria la seua magnífica biblioteca al poble valencià- dels pergamins que ell havia aconseguit rescatar d'una fàbrica de paper en els anys de la Guerra Civil.

Per això la procedència d'estos és molt variada: arxius eclesiàstics, municipals, cases pairals, etc. I el seu contingut és d'un espectre molt ampli, encara que majoritàriament són documents redactats en les oficines notarials.

9. PERGAMINS DE VICENTE GENOVÉS

Dates extremes: s. XIV-XVII
Pergamins: 278

En 1968, Vicent Genovés, un conegut catedràtic d'Història, va decidir donar a l'Arxiu del Regne prop de tres-cents pergamins que havia heretat de la seua família. Això explica que ens trobem davant d'una col·lecció de molt diversa procedència i contingut, encara que hi predominen els documents de tipus notarial, tal com hem comentat en anteriors apartats.