Visualització de contingut web

PRESENTACIÓ

L'objectiu primordial de la Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d'Arxius, és regular el Sistema Arxivístic Valencià, que es definix com el conjunt d'òrgans, arxius i servicis encarregats de la protecció, organització i difusió del patrimoni documental valencià.

Esta llei és una mostra de l'interés de l'administració pública valenciana per la gestió documental i l'organització dels arxius com a element clau de la gestió administrativa i dels servicis que presten als ciutadans.

A més, la Llei d'Arxius pretén promoure i desenvolupar la utilització social dels arxius i del patrimoni documental que conserven. Cal tindre en compte que el món de la investigació demanda cada vegada més uns arxius ben organitzats i accessibles, ja que el patrimoni documental que conserven suposa la base documental de la història valenciana i al mateix temps és el principal fonament de la memòria col·lectiva de tots els valencians.

Però no sols s'han incrementat les necessitats dels arxius sinó que s'han produït importants transformacions que afecten la gestió i difusió dels mateixos, com ha sigut el gran desenvolupament de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Estes noves tecnologies, en constant desenvolupament, tenen una gran influència en la gestió dels arxius, per la qual cosa la Llei d'Arxius pretén harmonitzar i difondre la seua implantació en tots els arxius que formen part del Sistema Arxivístic Valencià.

Amb el SAVEX (Sistema Arxivistic Valencià en Xarxa) el que es pretén és complir a la llei per mitjà de la posada en marxa d'un sistema d'informació i gestió integral dels arxius del Sistema Arxivístic Valencià per al que la Generalitat s'ha dotat d'una aplicació informàtica que compta amb les característiques i funcionalitats necessàries per a això. L'objectiu és la implantació de l'aplicació de forma escalonada en tots els arxius del Sistema.

Aquelles institucions o organismes públics o privats que desitgen que els seus arxius siguen inclosos en el SAVEX, hauran de remetre una sol·licitud en eixe sentit firmada pel responsable de dita institució o organisme a:
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
Direcció General de Cultura. Servici d'Arxius.
Monestir de Sant Miquel dels Reis. Av. Constitució, 284. 46019 València