Visualització de contingut web

Servei d'Arxius

DADES D'INTERÉS

 

REFERÈNCIA LEGAL NORMATIVA

El Servei d'Arxius es crea per Decret de 3 de desembre de 1982 pel que s'estableix l'estructura i el règim intern de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOCV 21.12.1982). Per aquest decret es crea, dins de la Direcció General de Promoció Cultural, una Subdirecció General d'Arxius i Museus de què dependrà el Servei d'Arxius.

En l'actualitat, en el Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. (DOGV núm. 8959 de 24.11.2020) s'estableix que la Direcció General de Cultura i Patrimoni emergeix les competències en matèria de manteniment, custòdia, exhibició, investigació i digitalització de tots els arxius de la Generalitat, de l'Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana, de l'Arxiu del Regne i de la resta d'arxius de titularitat estatal gestionats per la Conselleria.

En el que respecta al Servei d'Arxius i fins que es dicte l'ordre de desplegament d'aquest decret, continuaran en vigor les previsions del Decret 186/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova l'anterior Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. (DOGV del 18/12/2017) on s'estableix que el Servei d'Arxius pertany a la Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques, que depén de la Direcció General de Cultura i Patrimoni.

Així mateix en el punt 4 de l'art. 24 d'aquest decret s'estableixen les funcions assignades aquest servei:

• L'elaboració d'informes, suport tècnic, supervisió tècnica de projectes, difusió, inspecció i avaluació sobre la prestació dels serveis d'arxiu.

• La gestió de les ajudes que des de la Generalitat es destinen al sistema d'arxiu.

• L'impuls i gestió del registre dels béns pertanyents al patrimoni documental valencià, inclosos o no en els centres d'arxiu del sistema, i incorporació d'elements importants per mitjà de còpia en qualsevol suport material.

• El suport tècnic al Consell Assessor d'Arxius i la resta d'òrgans col·legiats adscrits a la Conselleria en matèria d'arxius.

• L'exercici de les funcions de coordinació, manteniment, custòdia, exhibició, investigació i digitalització de tots els arxius de la Generalitat i l'Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana. A més, de l'Arxiu del Regne, de l'Arxiu Històric d'Alacant, de l'Arxiu Històric d'Orihuela i de l'Arxiu Històric de Castelló, en el marc dels convenis de gestió subscrits entre l'Estat i la Generalitat.

• Totes les funcions que corresponguen o se li encomanen relatives a arxius.