Visualització de contingut web

Servei d'Arxius

DADES D'INTERÉS

REFERÈNCIA LEGAL NORMATIVA

El Servici d'Arxius es crea per Decret de 3 de desembre de 1982 pel que s'establix l'estructura i el règim intern de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV 21.12.1982). Per este decret es crea, dins de la Direcció General de Promoció Cultural, una Subdirecció General d'Arxius i Museus de què dependrà el Servici d'Arxius 

En l'actualitat, en el Decret 186/2017, de 24 de noviembre, del Consell, pel que aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. (DOCV del 18/12/2017) s'establix que el Servici d'Arxius pertany a la Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques, que depén de la Direcció General de Cultura i Patrimoni.

En el punt 4 de l'art. 23 del mencionat Decret s'establixen les funcions assignades a este Servici: 

  • L'elaboració d'informes, suport tècnic, supervisió tècnica de projectes, difusió, inspecció i avaluació sobre la prestació dels serveis d'arxiu.
  • La gestió de les ajudes que des de la Generalitat es destinen al sistema d'arxiu.
  • L'impuls i gestió del registre dels béns pertanyents al patrimoni documental valencià, inclosos o no en els centres d'arxiu del sistema, i incorporació d'elements importants per mitjà de còpia en qualsevol suport material.
  • El suport tècnic al Consell Assessor d'Arxius i la resta d'òrgans col.legiats adscrits a la Conselleria en matèria d'arxius.
  • L'exercici de les funcions de coordinació, manteniment, custòdia, exhibició, investigació i digitalització de tots els arxius de la Generalitat i l'Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana. A més, de l'Arxiu del Regne, de l'Arxiu Històric d'Alacant, de l'Arxiu Històric d'Orihuela i de l'Arxiu Històric de Castelló, en el marc dels convenis de gestió subscrits entre l'Estat i la Generalitat.
  • Totes les funcions que corresponguen o se li encomanen relatives a arxius.