Cercador de Sèries documentals valorades

Sèries documentals valorades

Impost sobre transmissions patrimonials i AJD (compra i venda de vehicles usats) – VH

Impost sobre patrimoni

00002 - Impost sobre patrimoni

Impost sobre transmissions exemptes

00003 - Impost sobre transmissions exemptes

Impost sobre transmissions subjectes autoliquidades sense liquidació complementària

00004 - Impost sobre transmissions subjectes autoliquidades sense liquidació complementària

Impost sobre successions i donacions

00005 - Impost sobre successions i donacions

Luxe de vehicles. Fitxes

00006 - Luxe de vehicles. Fitxes

Luxe de vehicles. Talons de càrrec

00007 - Luxe de vehicles. Talons de càrrec

Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries

00008 - Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries

Devolución de ingresos indebidos en ejecutiva

00009 - Devolución de ingresos indebidos en ejecutiva

Ajornaments

00010 - Ajornaments

Sol·licituds de compensació

00011 - Sol·licituds de compensació

Suspensions (en voluntària i en executiva)

00012 - Suspensions (en voluntària i en executiva)

Suspensions del TEAR (Tribunal Econòmic i Administratiu Regional)Suspensions del TEAR (Tribunal Econòmic i Administratiu Regional)

Anul·lacions de constrenyiment

00014 - Anul·lacions de constrenyiment

Suspensions de constrenyiment

00015 - Suspensions de constrenyiment

Recursos contra la providència de constrenyiment

00016 - Recursos contra la providència de constrenyiment

Documents comptables

00017 - Documents comptables

Documents comptables i justificants de caixa fixa

00018 - Documents comptables i justificants de caixa fixa

Propostes de modificació de nòmina

00019 - Propostes de modificació de nòmina

Documents comptables extrapressupostaris

00020 - Documents comptables extrapressupostaris

Documents de control comptable – modificacions de crèdit

00021 - Documents de control comptable – modificacions de crèdit

Fons que cal justificar

00022 - Fons que cal justificar

Instal·lacions elèctriques de baixa tensió amb memòria tècnica de disseny

00023 - Instal·lacions elèctriques de baixa tensió amb memòria tècnica de disseny

Ajudes a superfícies destinades al cultiu de determinats herbacis

00024 - Ajudes a superfícies destinades al cultiu de determinats herbacis

Llicències de pesca marítima a aigües interiors

00025 - Llicències de pesca marítima a aigües interiors

Autorització i registre d'empreses operadores

00026 - Autorització i registre d'empreses operadores

Autorització d'instal·lacions de salons recreatius i de joc

00027 - Autorització d'instal·lacions de salons recreatius i de joc

Registre de salons recreatius i de joc

00028 - Registre de salons recreatius i de joc

Autorització i registre d'instal·lacions de bingo

00029 - Autorització i registre d'instal·lacions de bingo

Autorització i registre d'empreses de servicis

00030 - Autorització i registre d'empreses de servicis

Autorització d'instal·lacions i obertura de casinos

00031 - Autorització d'instal·lacions i obertura de casinos

Registre de fabricants i d'importadors

00032 - Registre de fabricants i d'importadors

Registre de comercials i distribuïdors

00033 - Registre de comercials i distribuïdors

Homologació de màquines A

00034 - Homologació de màquines A

Homologació de màquines B

00035 - Homologació de màquines B

Homologació de màquines C

00036 - Homologació de màquines C

Autorització de rifes, tómboles i combinacions aleatòries

00037 - Autorització de rifes, tómboles i combinacions aleatòries

Expedients de prohibits

00038 - Expedients de prohibits

Llistats de prohibits

00039 - Llistats de prohibits

Expedients sancionadors en matèria de joc

00040 - Expedients sancionadors en matèria de joc

Avisos previs d'inici d'obra

00041 - Avisos previs d'inici d'obra

Comunicació d'obertura de centres de treball o de represa d'activitat

00042 - Comunicació d'obertura de centres de treball o de represa d'activitat

Expedients de paralitzacions d'obres

00043 - Expedients de paralitzacions d'obres

Expedients del pla de treball per a empreses amb risc d'amiant

00044 - Expedients del pla de treball per a empreses amb risc d'amiant

Expedients de conciliació administrativa prèvia a la via judicial laboral

00045 - Expedients de conciliació administrativa prèvia a la via judicial laboral

Registre de conciliacions

00046 - Registre de conciliacions

Registre de centres associats homologats d'intermediació laboral

Demandes d'ocupació finançades pel Fons Social Europeu

00048 - Demandes d'ocupació finançades pel Fons Social Europeu

Ofertes d'ocupació finançades pel Fons Social Europeu

00049 - Ofertes d'ocupació finançades pel Fons Social Europeu

Ajudes del programa “Termalisme valencià”

00050 - Ajudes del programa “Termalisme valencià”

Ajudes del programa “Vacances socials”

00051 - Ajudes del programa “Vacances socials”

Ajudes del programa “No estigues sol al Nadal”

00052 - Ajudes del programa “No estigues sol al Nadal”

Ajudes a la construcció d'embarcacions

00053 - Ajudes a la construcció d'embarcacions

Informes de no-subjecció a l'article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea

Expedients d'ajudes destinades a subvencionar convenis especials de cotització a la Seguretat Social i interesos de préstecs o pòlisses de crèdit al pagament de les quotes mensuals corresponents als esmentats convenis especials (prejubilació)

Expedients d'ajudes destinades a subvencionar parcialment plans de prejubilació pactats entre les empreses i els seus treballadors (prejubilació)

Expedients d'ajudes per a la millora de les condicions de seguretat i salut en el treball en xicotetes i mitjanes empreses

Expedients d'ajudes econòmiques a les organitzacions sindicals.

00058 - Expedients d'ajudes econòmiques a les organitzacions sindicals.

Documents professionals per a l'acreditació del personal del sector del joc d'atzar

Expedients de beques d'estudi de caràcter general

00060 - Expedients de beques d'estudi de caràcter general

Expedients de registre de centres associats homologats d'intermediació laboral

Expedients de demandes d'ocupació finançades pel Fons Social Europeu

00062 - Expedients de demandes d'ocupació finançades pel Fons Social Europeu

Expedients d'ofertes d'ocupació finançades pel Fons Social Europeu

00063 - Expedients d'ofertes d'ocupació finançades pel Fons Social Europeu

Permisos de crema

00064 - Permisos de crema

Llibre d'actes del Ple

00065 - Llibre d'actes del Ple

Sessions del Ple

00066 - Sessions del Ple

Llibre d'actes de la Junta de Govern

00067 - Llibre d'actes de la Junta de Govern

Sessions de la Junta de Govern

00068 - Sessions de la Junta de Govern

Comunicats de permisos i vacances

00069 - Comunicats de permisos i vacances

Control horari dels treballadors

00070 - Control horari dels treballadors

Expedients de retenció de l'impost de la renda de persones físiques (IRPF) dels empleats municipals

Expedients de preinscripció

00072 - Expedients de preinscripció

Expedients d'incapacitat laboral temporal dels empleats municipals

00073 - Expedients d'incapacitat laboral temporal dels empleats municipals

Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA)

00074 - Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA)

Expedients sancionadors per infracció en l'ordre social en matèria de seguretat i higiene en el treball

Registre de convenis col·lectius

00076 - Registre de convenis col·lectius

Expedients de conflictes col·lectius

00077 - Expedients de conflictes col·lectius

Expedients de vagues provincials

00078 - Expedients de vagues provincials

Informes de verificació administrativa i sobre el terreny dels gastos cofinanciats per la Unió Europea, que declaren els gestors, referentes a Fons Europeus (FFEE)

Dipòsit d'actes d'eleccions sindicals

00080 - Dipòsit d'actes d'eleccions sindicals

Dipòsit d'estatuts d'associacions d'empresaris i treballadors

00081 - Dipòsit d'estatuts d'associacions d'empresaris i treballadors

Actes de comités de seguretat i salut

00082 - Actes de comités de seguretat i salut

Autorització de treballs a menors en espectacles públics

00083 - Autorització de treballs a menors en espectacles públics

Autorització d'empreses de treball temporal

00084 - Autorització d'empreses de treball temporal

Expedients de regulació d'ocupació

00085 - Expedients de regulació d'ocupació

Actes de delegats de prevenció

00086 - Actes de delegats de prevenció

Dipòsit de convenis col·lectius

00087 - Dipòsit de convenis col·lectius

Documents comptables d'ingressos

00088 - Documents comptables d'ingressos

Expedients de control comptable i justificants de caixa fixa

00089 - Expedients de control comptable i justificants de caixa fixa

Talons i transferències

00090 - Talons i transferències

Acords de compensació

00091 - Acords de compensació

Deute públic: operacions diàries i documents comptables

00092 - Deute públic: operacions diàries i documents comptables

Actes d'arqueig de caixa fixa

00093 - Actes d'arqueig de caixa fixa

Expedients del programa d'incentius a la inversió productiva

00094 - Expedients del programa d'incentius a la inversió productiva

Expedients de tancament de l'exercici pressupostari

00095 - Expedients de tancament de l'exercici pressupostari

Confirming

00096 - Confirming

Control financer permanent

00097 - Control financer permanent

Informes de fiscalització del compte general d'entitats locals

00098 - Informes de fiscalització del compte general d'entitats locals

Documents comptables de pagaments extrapressupostaris a l'Agència Tributària

Expedients del Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana