Visualització de contingut web

BANC DE LLIBRES (PROGRAMA XARXALLIBRES)

>>ÚLTIMES NOVETATS<<

Ordre 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material curricular en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es determinen les bases reguladores de les subvencions destinades a centres docents privats concertats i centres docents de titularitat de corporacions locals.

 

CURS 2018-2019

 

DOCUMENT. COMPLEMENTÀRIA (CENTRES - FAMÍLIA) ESTAT FORMULARI VERSIÓ
DOCUMENT LLIURAMENT LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR NO ACTIU NO DISPONIBLE S0_LLIURA_v2

 

PROCESOS O MÒDULS (CENTRES) ESTAT MANUAL VERSIÓ
INSTRUCCIONS - CENTRES TIT. GENERALITAT ACTIU DISPONIBLE M0_INSTRGV_v2
INSTRUCCIONS - CENTRES CONC. I CORP. LOCALS ACTIU DISPONIBLE M1_INSTRCC_v2
INSTRUCCIONS - FAMÍLIES NO ACTIU DISPONIBLE M2_INSTRFAM_v1
CATÀLEG  - Obrir el curs 2018-2019, i copiar Centre, amb grups i catàleg, així com modificar o completar-lo ACTIU DISPONIBLE M3_CAT_v2
CONSTITUCIÓ COMISSIÓ BANC LLIBRES  ACTIU DISPONIBLE M4_USREC_v1
SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CENTRES - OVICE NO ACTIU DISPONIBLE M5_SOLCEN_v2
RECOLLIBRES - Tancat temporalment fins el 03-06-2019 NO ACTIU DISPONIBLE M6_REC_v1
LLISTAT DE PARTICIPANTS ACTIU DISPONIBLE M7_PART_v1
SOL·LICITUD DE COMPRA NO ACTIU DISPONIBLE M8_COMPRA_v1

COMUNICACIÓ  DE NECESSITATS (TIT. GENERALITAT)

NO ACTIU DISPONIBLE M9_COMNES_GV_v2

COMUNICACIÓ  DE NECESSITATS (TIT. CONC.-CORP. LOCALS)

NO ACTIU DISPONIBLE M9_COMNES_CC_v2
XEC-LLIBRE NO ACTIU DISPONIBLE M10_XEC_v1
JUSTIFICACIÓ FACTURES (GENERALITAT) ACTIU DISPONIBLE M11_JUSTGV_v2 (Modif)
JUSTIFICACIÓ FACTURES (CONC.-CORP. LOCALS) -  NO ACTIU DISPONIBLE M12_JUSTCC_v3 (Modif.)
GRUPS, CONTINGUTS I MATRÍCULA - AULES CIL ACTIU DISPONIBLE M15_CiL_v1

 

CENTRES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT

Resolució de 2 de novembre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'assigna una dotació econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2018-2019, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 2 d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'assigna una dotació econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2018-2019, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 6 d'agost de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'assigna una dotació econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2018-2019, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 12 de juliol de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'assigna una dotació econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2018-2019, corresponents a les etapes d'Educació Primària i Educació Especial.

 

Resolució de 4 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2018-2019.

Instruccions per a la gestió i tràmit del Banc de Llibres

 

CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS

Resolució de 2 de novembre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i de material curricular, per al curs escolar 2018-2019, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica - Annex

Resolució de 2 d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i de material curricular, per al curs escolar 2018-2019, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 6 d'agost de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i de material curricular, per al curs escolar 2018-2019, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 12 de juliol de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i de material curricular, per al curs escolar 2018-2019, corresponents a les etapes d'Educació Primària i Educació Especial.

 

Resolució de 4 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2018-2019.

Instruccions per a la gestió i tràmit del Banc de Llibres

Model de domiciliació bancaria

 

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES (Ver)

SOL·LICITUD TELEMÀTICA INDIVIDUAL DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES - (Només per a l'alumnat de nova participació) A partir del 13 de juny de 2018.

Abans de realitzar la sol·licitud de participacióha de comprovar si el seu centre participa en el Banc de Llibres per al curso 2018-2019. Amb relació als centres participants, indicar que:

- Tots els centres de titularitat de la Generalitat Valenciana són participants en el Banc de Llibres.

- En el cas dels centres concertats o de titularitat de corporacions locals es podrà comprovar si participa en el programa de Banc de Llibres consultant la "Guia de Centres Docents", realitzant la busca del seu centre i accedint a la pestanya "Més Informació".

 

FACTURACIÓ ELECTRÒNICA (FACTURA-E)

Normativa estatal

 

Segons promou la Llei 25/2013 de 27 de desembre l´ús de la factura electrònica serà el generalitzat per als proveïdors en el seu tracte amb les administracions públiques, i per això utilitzaran la plataforma FACE.

 

L'article 4 de la llei 25/2013 de 27 de desembre estableix que tots els proveïdors que hagen entregat bens o prestat serveis a l'Administració Pública podran expedir i remetre factura electrònica. En tot cas, estaran obligades a l'ús de la factura electrònica i a la seua presentació a través del punt general d'entrada que corresponga a les entitats següents:

a) Societat anònimes;

b)Societat de Responsabilitat limitada;

c)Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica sense nacionalitat espanyola;

d)Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributaria;

e) UTE;

f) Agrupacions d'interés econòmic, Agrupació d'interés econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d' Inversions, Fons d'utilització d'actius;Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecaria o Fons de garantia d'inversions.

 

Malgrat tot, les Administracions Públiques podran excloure reglamentàriament d'aquesta obligació de factura electrònica a les factures l'import siga de fins a 5.000 euros i a les emeses pels proveïdors als serveis en l'exterior de les Administracions Públiques fins que eixes factures puguen satisfer els requeriments per a la seua presentació a través del Punt general d'entrada de factures electròniques, d'acord amb la valoració del Ministeri d'Hisenda i administracions Públiques, i els serveis en l'exterior disposen dels mitjans i sistemes apropiats per a la seua recepció en els esmentats serveis.

 

Normativa de la Comunitat Valenciana

 

Segons la Disposició Addicional Segona de la LLEI 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, s'estableix que fins que es produisca el desplegament reglamentari al que es refereix el paràgraf tercer de l'article 4 de la llei de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, quedaran excloses de l'obligació de facturació electrònica les factures de proveïdors de béns i serveis de la Generalitat l'import de les quals no supere els 3.000 euros

Web Ministeri d'Hisenda i Funció Pública