Visualització de contingut web

BANC DE LLIBRES (PROGRAMA XARXALLIBRES)

>>ÚLTIMES NOVETATS<<

Ordre 26/2016, de 13 de  juny de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material curricular en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es determinen les bases reguladores de les subvencions destinades a centres docents privats concertats i centres docents de titularitat de corporacions locals.

 

CURS 2017-2018

CENTRES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT

 

CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS

Resolució de 24 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.

Resolució de 7 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de les subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.

Resolució de 17 de juliol de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2017-2018.

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana amb alumnat escolaritzat en els nivells educatius d'Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2017-2018

Instruccions per a la gestió i tràmit del Banc de Llibres

 
 

 

DOCUMENT. COMPLEMENTÀRIA (FAMÍLIES-CENTRES) ESTAT MANUAL

DOCUMENT LLIURAMENT LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR

ACTIU

DISPONIBLE

 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA (CENTRES) ESTAT MANUAL

CERTIFICACIÓ D'EXISTÈNCIA DE BANC DE LLIBRES DE TEXT PREVI

ACTIU

DISPONIBLE

 

PROCESOS O MÒDULS (CENTRES)

ESTAT MANUAL
CATÀLEG ACTIU DISPONIBLE
OVICE ACTIU DISPONIBLE
CONSTITUCIÓ COMISSIÓ BANC LLIBRES ACTIU DISPONIBLE
RECOLLIBRES ACTIU DISPONIBLE
SOL·LICITUD DE COMPRA ACTIU DISPONIBLE
COMUNICACIÓ DE NECESSITATS ACTIU DISPONIBLE
XEC-LLIBRE  ACTIU DISPONIBLE
JUSTIFICACIÓ FACTURES (CONCERT.-CONV.) PENDENT NO DISPONIBLE
JUSTIFICACIÓ FACTURES (GENERALITAT) PENDENT NO DISPONIBLE

 

 

CURS 2016-2017

CENTRES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT

Resolució de 15 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2016-2017

 

CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS

Resolució de 13 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2016-2017.