Visualització de contingut web

BANC DE LLIBRES (PROGRAMA XARXALLIBRES)

>>ÚLTIMES NOVETATS<<

Ordre 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material curricular en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es determinen les bases reguladores de les subvencions destinades a centres docents privats concertats i centres docents de titularitat de corporacions locals.

 

CURS 2018-2019

 

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES (Ver)

SOL·LICITUD TELEMÀTICA INDIVIDUAL DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES - (Només per a l'alumnat de nova participació) - A partir del 13 de juny de 2018.

Abans de realitzar la sol·licitud de participació, ha de comprovar si el seu centre participa en el Banc de Llibres per al curso 2018-2019. Amb relació als centres participants, indicar que:

- Tots els centres de titularitat de la Generalitat Valenciana són participants en el Banc de Llibres.

- En el cas dels centres concertats o de titularitat de corporacions locals es podrà comprovar si participa en el programa de Banc de Llibres consultant la "Guia de Centres Docents", realitzant la busca del seu centre i accedint a la pestanya "Més Informació".

 

DOCUMENT. COMPLEMENTÀRIA (CENTRES - FAMÍLIA) ESTAT MANUAL VERSIÓ
DOCUMENT LLIURAMENT LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR ACTIU DISPONIBLE S0_LLIURA_v2

 

PROCESOS O MÒDULS (CENTRES) ESTAT MANUAL VERSIÓ
INSTRUCCIONS - CENTRES TIT. GENERALITAT ACTIU DISPONIBLE M0_INSTRGV_v2
INSTRUCCIONS - CENTRES CONC. I CORP. LOCALS ACTIU DISPONIBLE M1_INSTRCC_v2
INSTRUCCIONS - FAMÍLIES ACTIU DISPONIBLE M2_INSTRFAM_v1
CATÀLEG  (A partir de hui, 20 de juny, ja poden obrir el curs 2018-2019, i copiar Centre, amb grups i catàleg, així com modificar o completar-lo - Veure manual) ACTIU DISPONIBLE M3_CAT_v2
CONSTITUCIÓ COMISSIÓ BANC LLIBRES  ACTIU DISPONIBLE M4_USREC_v1
SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CENTRES - OVICE (Del 8 al 21 de juny de 2018) ACTIU DISPONIBLE M5_SOLCEN_v2
RECOLLIBRES ACTIU DISPONIBLE M6_REC_v1
LLISTAT DE PARTICIPANTS ACTIU DISPONIBLE M7_PART_v1
SOL·LICITUD DE COMPRA NO ACTIU DISPONIBLE M8_COMPRA_v1

COMUNICACIÓ  DE NECESSITATS (TIT. GENERALITAT)

NO ACTIU DISPONIBLE M9_COMNES_GV_v2

COMUNICACIÓ  DE NECESSITATS (TIT. CONC.-CORP. LOCALS)

NO ACTIU DISPONIBLE M9_COMNES_CC_v2
XEC-LLIBRE NO ACTIU DISPONIBLE M10_XEC_v1
JUSTIFICACIÓ FACTURES (GENERALITAT) NO ACTIU DISPONIBLE M11_JUSTGV_v1
JUSTIFICACIÓ FACTURES (CONC.-CORP. LOCALS NO  ACTIU DISPONIBLE M12_JUSTCC_v1
GRUPS, CONTINGUTS I MATRÍCULA - AULES CIL NO ACTIU DISPONIBLE M15_CiL_v1

 

CENTRES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT

Resolució de 4 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2018-2019.

Instruccions per a la gestió i tràmit del Banc de Llibres

 

 

CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS

Resolució de 4 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2018-2019.

Instruccions per a la gestió i tràmit del Banc de Llibres

Termini de presentació de sol·licituds de participació dels centres: Del 8 de juny fins el 21 de juny de 2018.

Model de domiciliació bancaria

 

FACTURACIÓ ELECTRÒNICA (FACTURA-E)

Normativa estatal

 

Segons promou la Llei 25/2013 de 27 de desembre l´ús de la factura electrònica serà el generalitzat per als proveïdors en el seu tracte amb les administracions públiques, i per això utilitzaran la plataforma FACE.

 

L'article 4 de la llei 25/2013 de 27 de desembre estableix que tots els proveïdors que hagen entregat bens o prestat serveis a l'Administració Pública podran expedir i remetre factura electrònica. En tot cas, estaran obligades a l'ús de la factura electrònica i a la seua presentació a través del punt general d'entrada que corresponga a les entitats següents:

a) Societat anònimes;

b)Societat de Responsabilitat limitada;

c)Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica sense nacionalitat espanyola;

d)Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributaria;

e) UTE;

f) Agrupacions d'interés econòmic, Agrupació d'interés econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d' Inversions, Fons d'utilització d'actius;Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecaria o Fons de garantia d'inversions.

 

Malgrat tot, les Administracions Públiques podran excloure reglamentàriament d'aquesta obligació de factura electrònica a les factures l'import siga de fins a 5.000 euros i a les emeses pels proveïdors als serveis en l'exterior de les Administracions Públiques fins que eixes factures puguen satisfer els requeriments per a la seua presentació a través del Punt general d'entrada de factures electròniques, d'acord amb la valoració del Ministeri d'Hisenda i administracions Públiques, i els serveis en l'exterior disposen dels mitjans i sistemes apropiats per a la seua recepció en els esmentats serveis.

 

Normativa de la Comunitat Valenciana

 

Segons la Disposició Addicional Segona de la LLEI 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, s'estableix que fins que es produisca el desplegament reglamentari al que es refereix el paràgraf tercer de l'article 4 de la llei de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, quedaran excloses de l'obligació de facturació electrònica les factures de proveïdors de béns i serveis de la Generalitat l'import de les quals no supere els 3.000 euros

Web Ministeri d'Hisenda i Funció Pública