Visualització de contingut web

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Què són els Fons Estructurals de la Unió Europea?

Els Fons Estructurals constituïxen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1988.

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, al superar el seu PIB per capita el 75% de la mitjana de la UE, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu núm. 1, i posteriorment regió pertanyent a l'objectiu de competitivitat regional i ocupació.

Què és el Fons Europeu de Desenvolupament Regional?

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és el principal instrument de la Unió Europea per a corregir els desequilibris entre les seues regions a través del desenvolupament sostenible i l'ajust estructural de les economies regionals, en el marc de l'objectiu bàsic d'enfortir la cohesió econòmica, social i territorial dins de la Unió Europea.

Objectius i Prioritats del FEDER:

Dins del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, la Conselleria d'Educació, Investigació, Ciència i Esport desenvolupa dues línies d'actuació, centrades cadascuna d'elles en un eix prioritari:

Eix Prioritari 1: Reforç de la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació
Objectiu temàtic Prioritat d'inversió Objectius específics Línies d'actuació
1. Reforç de la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació 1a.Millora de les infraestructures d'I+i i les capacitats per a impulsar l'excel·lència en matèria d'I+i, i foment dels centres de competències, en particular les d'interès europeu 010a2-OE.1.1.2. Enfortiment de les institucions d'I+D i creació, consolidació i millora de les infraestructures científiques i tecnològiques 010102_01_NO Infraestuctura i equipament científic tecnològic en universitats valencianes i centres d'investigació
Eix Prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors
Objectiu temàtic Prioritat d'inversió Objectius específics Línies d'actuació
4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors 4c. Suport de l'eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en les vivendes 040c1-OE.4.3.1. Millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de CO2 en l'edificació i en les infraestructures i serveis públics 040301_04_NO Programa d'estalvi i eficiència energètica en centres públics d'Ensenyament Secundari

 

 

  • Adquisició d'equipament i infraestructures d'investigació i innovació (I+i) per a impulsar l'excel·lència en matèria d'I+D+i, Aquesta línia d'actuació s'emmarca en l'eix prioritari ‘1.-Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació', i atén a l'objectiu temàtic ‘OT1.-Reforç de la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació'. Amb ella es pretén donar resposta a la necessitat i el repte d'enfortir el sistema regional d'investigació i innovació, així com aconseguir transferir el coneixement al teixit productiu. L'objectiu de l'actuació és reforçar el Sistema Valencià d'I+D+i, dotant de fons a les universitats públiques valencianes i consorcis públics d'investigació no sanitaris, per a l'adquisició i actualització d'infraestructures, equipaments i tecnologies d'última generació d'I+D+i, que els permeta desenvolupar activitats d'investigació d'excel·lència. Aquesta línia suposa una inversió estimada durant el període 2014-2020 de 42,56 milions d'euros, dels quals 21,28 milions corresponen a ajudes de la Unió Europea.

  • El programa d'estalvi i eficiència energètica en centres d'Ensenyament secundari s'emmarca en l'eix prioritari ‘4.-Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors', i centrant-se en la prioritat d'inversió '4c.-Recolzament de l'eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en les vivendes'. Aquesta línia suposa una inversió estimada de 4 milions d'euros, dels que 2 milions corresponen a ajudes de la Unió Europea. Aquesta inversió va a contribuir a abastar l'objectiu fixat en l'Estratègia Energètica de la Comunitat Valenciana 2014-2020, de reduir el consum d'energia de les infraestructures i edificis públics en un 16% respecte al tendencial en 2020. El resultat esperat és reduir el consum d'energia dels edificis públics de la Generalitat, amb la finalitat d'avançar cap a una societat baixa en carboni y cap a ciutats intel·ligents en l'ús i gestió de l'energia. A més s'espera que aquest programa operatiu aconseguesca que l'Administració Pública Valenciana jugue un paper exemplaritzant davant la societat, i contribuesca a l'educació mediambiental i a promoure una cultura d'estalvi energètic.

 

DG d'Universitat, Investigació i Ciència:

Convocatòries de subvencions per a infraestructures i equipament d'R+D+i per al període 2018-2020 (PO FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020):

Convocatòries d'ajudes/licitacions

 

SDG de Infraestructures Educatives

 

Documents de programació

     Programa Operatiu FEDER CV 2014-2020

 

Normativa d'aplicació

Normativa europea

Normativa estatal

Normativa autonòmica

 

Comunicació 2014-2020

 

Enllaços d'interès:

Nivell europeu:

Nivell estatal:

Nivell autonòmic:

 

Mesures antifrau