Visualització de contingut web

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Què són els Fons Estructurals de la Unió Europea?

Els Fons Estructurals constituïxen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1988.

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, al superar el seu PIB per capita el 75% de la mitjana de la UE, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu núm. 1, i posteriorment regió pertanyent a l'objectiu de competitivitat regional i ocupació.

Què és el Fons Europeu de Desenvolupament Regional?

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és el principal instrument de la Unió Europea per a corregir els desequilibris entre les seues regions a través del desenvolupament sostenible i l'ajust estructural de les economies regionals, en el marc de l'objectiu bàsic d'enfortir la cohesió econòmica, social i territorial dins de la Unió Europea.

Objectius i Prioritats del FEDER:

Dins del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, la Conselleria d'Educació, Investigació, Ciència i Esport desenvolupa dues línies d'actuació, centrades cadascuna d'elles en un eix prioritari:

Eix Prioritari 1: Reforç de la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació
Objectiu temàtic Prioritat d'inversió Objectius específics Línies d'actuació
1. Reforç de la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació 1a.Millora de les infraestructures d'I+i i les capacitats per a impulsar l'excel·lència en matèria d'I+i, i foment dels centres de competències, en particular les d'interès europeu 010a2-OE.1.1.2. Enfortiment de les institucions d'I+D i creació, consolidació i millora de les infraestructures científiques i tecnològiques 010102_01_NO Infraestuctura i equipament científic tecnològic en universitats valencianes i centres d'investigació
Eix Prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors
Objectiu temàtic Prioritat d'inversió Objectius específics Línies d'actuació
4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors 4c. Suport de l'eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en les vivendes 040c1-OE.4.3.1. Millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de CO2 en l'edificació i en les infraestructures i serveis públics 040301_04_NO Programa d'estalvi i eficiència energètica en centres públics d'Ensenyament Secundari

 

 

  • Adquisició d'equipament i infraestructures d'investigació i innovació (I+i) per a impulsar l'excel·lència en matèria d'I+D+i, Aquesta línia d'actuació s'emmarca en l'eix prioritari ‘1.-Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació', i atén a l'objectiu temàtic ‘OT1.-Reforç de la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació'. Amb ella es pretén donar resposta a la necessitat i el repte d'enfortir el sistema regional d'investigació i innovació, així com aconseguir transferir el coneixement al teixit productiu. L'objectiu de l'actuació és reforçar el Sistema Valencià d'I+D+i, dotant de fons a les universitats públiques valencianes i consorcis públics d'investigació no sanitaris, per a l'adquisició i actualització d'infraestructures, equipaments i tecnologies d'última generació d'I+D+i, que els permeta desenvolupar activitats d'investigació d'excel·lència. Aquesta línia suposa una inversió estimada durant el període 2014-2020 de 42,56 milions d'euros, dels quals 21,28 milions corresponen a ajudes de la Unió Europea.

  • El programa d'estalvi i eficiència energètica en centres d'Ensenyament secundari s'emmarca en l'eix prioritari ‘4.-Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors', i centrant-se en la prioritat d'inversió '4c.-Recolzament de l'eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en les vivendes'. Aquesta línia suposa una inversió estimada de 4 milions d'euros, dels que 2 milions corresponen a ajudes de la Unió Europea. Aquesta inversió va a contribuir a abastar l'objectiu fixat en l'Estratègia Energètica de la Comunitat Valenciana 2014-2020, de reduir el consum d'energia de les infraestructures i edificis públics en un 16% respecte al tendencial en 2020. El resultat esperat és reduir el consum d'energia dels edificis públics de la Generalitat, amb la finalitat d'avançar cap a una societat baixa en carboni y cap a ciutats intel·ligents en l'ús i gestió de l'energia. A més s'espera que aquest programa operatiu aconseguesca que l'Administració Pública Valenciana jugue un paper exemplaritzant davant la societat, i contribuesca a l'educació mediambiental i a promoure una cultura d'estalvi energètic.

 

DG d'Universitat, Investigació i Ciència:

Convocatòries de subvencions per a infraestructures i equipament d'R+D+i per al període 2018-2020 (PO FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020):

 

Convocatòries d'ajudes/licitacions

 

SDG de Infraestructures Educatives

 

Documents de programació

     Programa Operatiu FEDER CV 2014-2020

 

Normativa d'aplicació

Normativa europea

Normativa estatal

Normativa autonòmica

 

INSTRUCCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL DE FONS EUROPEUS EN MATÈRIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS EN EL MARC DE LES OPERACIONS COFINANÇADES EN LA COMUNITAT VALENCIANA A TRAVÉS DELS PROGRAMES OPERATIUS REGIONALS FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL I FONS SOCIAL EUROPEU I PROGRAMA OPERATIU D'OCUPACIÓ JUVENIL 2014-2020

 

Comunicació 2014-2020

 

Enllaços d'interès:

Nivell europeu:

Nivell estatal:

Nivell autonòmic:

 

Mesures antifrau