« Ves enrere

Programa VAL I+D per a investigadors en formació

Programa VAL I+D per a investigadors en formació

Acrònim: ACIF

Documents que acompanyen la sol·licitud

  • Currículum de la persona sol.licitant
  • Còpies dels títols acadèmics requerits o pagament de les taxes dels dipòsits per a la seua expedició (document escanejat amb un grandària màxima de 1000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
  • Certificat emés per la secretaria del centre en el qual conste la nota mitjana de l'expedient acadèmic en base 10 tant de la titulació de grau, llicenciat, arquitecte, enginyer, enginyer tècnic o diplomat com de la titulació de màster o DEA (document escanejat amb un grandària màxima de 1000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
  • Certificat d'estar admés en un programa de doctorat en la fase d'investigació emés per la secretaria del centre o del departament encarregat dels estudis de tercer cicle (document escanejat amb un grandària màxima de 1000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
  • Memòria descriptiva del projecte d'investigació que es pretén realitzar
  • Currículum del tutor o director de tesi
  • Fotocòpia del llibre de família en el cas de persones que s'acullen al supòsit establit en la base 3 f) (document escanejat amb un grandària màxima de 1000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
  • Certificat de la vida laboral emés per la Seguretat Social en el cas de persones que s'acullen al supòsit establit en la base 3 f) (document escanejat amb un grandària màxima de 1000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
  • Llevat que la documentació ja es trobe en poder de l'administració actora, si el grup d'investigació pertany a una entitat privada, s'adjuntarà la documentació prevista en la base 2 de l'apartat 4.b de l'annex I (document escanejat amb un grandària màxima de 1000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
  • Documentació aportada en altres ajudes d'esta convocatòria

Resolucions

Documents de seguiment

Documents a presentar dos mesos abans de finalitzar cada any de contracte a través dels organismes d'investigació contractants

Documents a presentar al finalitzar el contracte, inclòs la renúncia del mateix, en un termini de tres mesos, a través de l'organisme d'investigació contractant

Altres documents de seguiment

Entrevistes any 2012

ANNEX (actualitzada en la web el 06/03/2012)

Entrevistes any 2010

ANNEX (actualitzada en la web el 06/03/2012)

Documents de justificació de noves concesions i renovacions