PROTOCOLS

Protocols

 

PROTOCOLS PER A LA IGUALTAT I LA CONVIVÈNCIA -  NOVETAT

PROTOCOLS ORDRE 62/2014, de 28 de juliol

Model d'actuació en situacions de possible assetjament i intimidació entre alumnes

Model d'actuació davant de l'alumnat que presenta alteracions greus de la convivència; baralles, agressions, i/o vandalisme

Model d'actuació davant de situacions on es detecta maltractament infantil - ACTUALITZACIÓ

Model d'actuació davant de situacions on es detecta violència de gènere en l'àmbit educatiu

Model d'actuació a seguir en el cas que el Personal Docent i/o PAS dependent de la Conselleria d'Educació siga objecte d'acció il·lícita en ocasió de l'exercici del seu càrrec o funció

Model d'actuació davant de qualsevol situació de violència greu, originada fora del centre escolar

Model de comunicació al Ministeri Fiscal

Actuacions en front a drogodependències

Actuacions Educació i UPCCA

Adreces de les distintes UPCCA i de les UCA de la Comunitat Valenciana

Enllaços d'interés