Visualització de contingut web

Informació sobre les Unitats d'Atenció i Intervenció (UAI)

 

Què són les Unitats d'Atenció i Intervenció de les Direccions Territorials d'Educació (UAI)?


Les Unitats d'Atenció i Intervenció de les Unitats Territorials d'Educació són un dels instruments bàsics dins del pla de prevenció de la violència i promoció de la convivència de la Comunitat Valenciana (Pla PREVI). Estan dissenyades per intervindre davant de casos greus de violència escolar amb la inspecció educativa i amb altres institucions i, al mateix temps, coordinar i assessorar als equips directius i a la comunitat educativa.

 

Diagrama de flux de les Unitats d'Atenció i Intervenció (UAI) PREVI


Com intervenen les UAI?

Descripció del procediment de les Unitats d'Atenció i Intervenció (UAI) PREVI

Annex I de l'Ordre 3/2017, de 6 de febrer. Sol·licitud d'intervenció de la UAI del PREVI a petició de la Inspecció Educativa.

PDF descarregable

Normativa

ORDRE 3/2017, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es constitu eixen les unitats d'atenció i intervenció del Pla de prevenció de la violència i promoció de la convivència (PREVI) i s'estableix el procediment per al seu funcionament.