Visualització de contingut web

Ajuda PEAFS 2020

AJUDES A CENTRES EDUCATIUS PROMOTORS DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT (CEPAFE) DE LA COMUNITAT VALENCIANA .CONVOCATÒRIA PEAFS

 

L'objecte d'estes ajudes és recolzar la realització de projectes d'esport,activitat física i salut  fora de l'horari lectiu durant el curs escolar i estiguen integrats en el projecte educatiu de centre.

Estan destinades a centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que impartisquen educació primària i educació secundària obligatòria.

Les bases reguladores per a la concessió d'estes ajudes es troben establides en l'Ordre 25/2017, de 29 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació,Cultura i Esport. D'acord amb les mateixes, i en funció de la disponibilitat pressupostària, es publicarà anualment en el DOCV la corresponent resolució de convocatòria de les ajudes, moment a partir del qual s'iniciarà el termini de presentació de sol·licituds.

ENLLAÇ A PRESENTACIÓ TELEMÀTICA SOL·LICITUD

 

GUIA informativa CEPAFE-PEAFS


CONVOCATÒRIA I IMPRESOS (Convocatòria d'ajudes per al curs escolar 2019-2020)

    Resolució de convocatòria
    Model d'apoderament
    Certificat del secretari del centre
    Model de pressupost d'ingressos i gastos
    Model elaboració projecte
    Model de domiciliació bancària
    Cessió de drets de propietat intel·lectual

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 15 de gener de 2020.

 
DOCUMENTS RELACIONATS

    Marco Nacional
    Orientacions per a l'elaboració del P.D.C.

 

ENLLAÇ A PRESENTACIÓ TELEMÀTICA. APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I JUSTIFICACIÓ D'UN EXPEDIENT

MODELS DE JUSTIFICACIÓ

    Model de memòria d'actuació
    Model de liquidació detallada d'ingressos i gastos (centres públic i privats concertats).

    Model de relació classificada d'ingressos i gastos (només centres privats concertats).
    Formulari reconeixement formació permanent professorat

 

 


ADJUDICACIÓ PEAFS CURS 2018-2019
    Publicació en el DOCV