Visualització de contingut web

Beneficis d'esportistes d'elit

Els esportistes d'elit gaudixen d'una sèrie de beneficis i mesures de suport que els permeten tant obtenir un bon rendiment en la seua activitat esportiva principal com compaginar esta amb tot tipus d'estudis i/o treball.

accés a estudis

Estudis no universitaris

Art. 7. Decret 13/2006.- Els centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana mantinguts amb fons públics consideraran, com a criteri complementari per ser baremat en la sol•licitud de plaça escolar, la condició d'esportista d'elit en el procés d'admissió de l'alumnat per als esportistes que figuren en la Llista d'Esportistes d'elit corresponent, d'acord amb la normativa sobre admissió d'alumnes en centres mantinguts amb fons públics a la Comunitat Valenciana.

No obstant això, els centres docents públics d'ensenyances de formació professional específica, en els cicles formatius de la família d'Activitats Físiques i Esportives, reservaran una plaça per grup i centre docent per als esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana que figuren en la Llista d'Esportistes d'elit corresponent i que tinguen accés directe al cicle formatiu, i dos places per grup i centre docent per als esportistes d'elit que accedisquen per mitjà de prova d'accés. En este cas, els esportistes d'elit estaran exempts de realitzar la part específica de la prova d'accés.

L'accés a estes places es realitzarà d'acord amb el següent ordre de relació: primer tindran opció els esportistes d'alt nivell qualificats pel Consell Superior d'Esports i els esportistes d'elit de nivell A; en segon lloc, els esportistes d'elit de nivell B i, en tercer lloc, els esportistes d'elit de nivell promoció.

Estudis universitaris

Art. 9. Decret 13/2006.- La Comunitat Valenciana reservarà, per als esportistes d'alt nivell qualificats pel Consell Superior d'Esports i per als Esportistes d'elit Nivell A i Nivell B de la Comunitat Valenciana que figuren en la llista corresponent i reunisquen els requisits acadèmics corresponents, un 3% de les places disponibles en les universitats del Sistema Universitari Valencià, i addicionalment, el 5% de les places corresponents a la llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.

L'accés a estes places es realitzarà d'acord amb el següent ordre de prelació: primer tindran opció els esportistes d'alt nivell qualificats pel Consell Superior d'Esports i els Esportistes d'elit Nivell A de la Comunitat Valenciana, i després, en segon lloc, els Esportistes d'elit Nivell B de la Comunitat Valenciana.

Titulacions esportives no universitaries

Art. 11. Decret 13/2006.- Els esportistes d'elit de nivell A i nivell B de la Comunitat Valenciana que reunisquen els requisits de titulació acadèmica establits en l'article 9 o superen les proves a les que es referix l'article 9 del Reial Decret 1913/1997, de 19 de desembre, sobre titulacions de tècnics esportius, estaran exempts de les proves de caràcter específic i dels requisits esportius que es puguen establir per a qualsevol dels graus en què s'ordenen les ensenyances d'aquella modalitat o especialitat esportiva en què van rebre tal qualificació.

Els esportistes d'elit de nivell A i nivell B de la Comunitat Valenciana que vagen a cursar les ensenyances a què es referix la Disposició Transitòria Primera del mencionat Reial Decret 1913/1997, estaran exempts de les proves de caràcter específic i dels requisits que s'establisquen per a l'accés a estes ensenyances d'aquella modalitat o especialitat esportiva en què van rebre tal qualificació.

Seguiment dels estudis

Estudis no universitaris

Art. 8. Decret 13/2006.- En el desenvolupament del curs escolar en els centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, els esportistes que figuren en la Llista d'Esportistes d'elit corresponent podran acollir-se a les següents mesures encaminades a afavorir la compatibilitat de la seua activitat esportiva amb la seua activitat acadèmica:

 • Elecció de l'horari o grup més idoni per a compatibilitzar l'assistència a classe amb la seua activitat esportiva, sempre que existisca més d'un torn en el centre.
 • Justificació de faltes d'assistència fins a un 25 % per participació en competicions oficials derivades de la seua activitat esportiva, acreditades per mitjà de certificació de la federació i amb el calendari de proves avalat per la federació autonòmica o espanyola corresponent.
 • Flexibilitat del calendari d'exàmens quan coincidisca amb competicions oficials justificades per mitjà de certificació de la federació autonòmica o espanyola corresponent o, si escau, per la Secretaria Autonòmica d'Esport, sempre que no afecte exàmens convocats per ordre o resolució general per a tot l'alumnat.
 • Agrupament, quan siga possible, d'esportistes d'elit per a afavorir l'establiment d'horaris concentrats per als grups en què coincidisquen diversos esportistes d'elit.
 • Grups específics d'esportistes d'elit en els centres que l'Administració educativa determine, a les vacants dels quals tindran accés amb dret preferent els esmentats alumnes.
 • Adaptacions curriculars de l'assignatura d'Educació Física, així com la convalidació i/o la exempció d'aquesta matèria en l'educació secundària i batxillerat (Orde 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Educació).

Estudis universitaris

Art. 10. Decret 13/2006.- Els esportistes d'elit de nivell A i nivell B de la Comunitat Valenciana que realitzen els seus estudis en les universitats de la Comunitat Valenciana podran acollir-se a les següents mesures encaminades a afavorir la compatibilitat de l'activitat esportiva amb l'activitat acadèmica dels esportistes d'elit:

 • Elecció de l'horari o grup més idoni per a compatibilitzar l'assistència a classe amb la seua activitat esportiva.
 • Justificació de faltes d'assistència fins a un 25 % a sessions de caràcter obligatori per participació en competicions oficials justificades per mitjà de certificació de la federació autonòmica o espanyola corresponent.
 • Flexibilitat del calendari d'exàmens quan coincidisca amb competicions oficials justificades per mitjà de certificació de la federació autonòmica o espanyola corresponent.

Ámbit laboral

Art. 12. Decret 13/2006.- La Conselleria de Cultura, Educació i Esport puntuarà el fet d'ostentar o haver ostentat la condició d'esportista d'elit de nivell A i nivell B de la Comunitat Valenciana com a mèrit avaluable en la fase de concurs en les convocatòries de concurs-oposició per al cos de mestres i professors d'ensenyança secundària en l'especialitat d'Educació Física.

L'Administració pública valenciana puntuarà el fet d'ostentar o haver ostentat la condició d'esportistes d'elit de nivell A i nivell B de la Comunitat Valenciana com a mèrit avaluable en la fase de concurs, en les convocatòries de concurs-oposició que tinguen relació amb l'activitat física i l'esport i establirà l'exempció de la realització de les proves físiques en el cas que s'establisquen com a part del procés de selecció en la normativa corresponent, sempre que les mateixes marquen uns mínims i atorguen la qualificació d'apte o no apte sense una puntuació específica.

L'assistència d'esportistes d'elit de nivell A i nivell B a competicions oficials, quan les dates en què es celebre la competició, incloent el desplaçament a la seu d'esta, coincidisquen amb el seu horari laboral, tindran la consideració de permís retribuït en les normes reguladores de la jornada de treball, dins de l'àmbit de l'Administració pública valenciana.

Convocatoria de beques acadèmic-esportives

Art. 13. Decret 13/2006.- A fi d'afavorir la continuïtat en la formació acadèmica dels esportistes d'elit i com a incentiu per al desenvolupament d'una formació integral, en consideració als seus resultats esportius i les exigències de la seua preparació, la Conselleria de Cultura i Esport, a través de la Secretaria Autonòmica d'Esport, convocarà beques academicoesportives destinades a sufragar les despeses ocasionades per la seua formació.

Altres beneficis

Art. 14. Decret 13/2006.- Els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana gaudiran, a més dels beneficis assenyalats en els articles anteriors, de les següents mesures de suport:

 1. Participació en els programes de tecnificació i plans especials de preparació que elaboren les federacions esportives en col·laboració amb la Secretaria Autonòmica d'Esport.
 2. Ús preferent dels servicis dels Centres de Tecnificació Esportiva de la Comunitat Valenciana.
 3. Reducció o exempció, si escau, de taxes o preus públics en la utilització de les instal·lacions esportives de l'Administració Pública Valenciana, en els termes que fixen les lleis.
 4. Reducció o exempció, si escau, de taxes o preus públics en la utilització dels centres de medicina esportiva de l'Administració Pública Valenciana, en els termes que fixen les lleis.
 5. Reduccions en les taxes o preus públics d'ús de les residències juvenils o esportives de la Generalitat Valenciana, en els termes que fixen les lleis.
 6. Reduccions o exempcions, si escau, de taxes o preus públics en les activitats de formació esportiva organitzades per la Generalitat Valenciana, en els termes que fixen les lleis.
 7. Exempció del pagament d'aquells servicis en centres docents mantinguts amb fons públics que siguen necessaris per a compatibilitzar la seua formació acadèmica amb l'esportiva.
 8. Qualssevol altres beneficis que la Generalitat Valenciana puga establir per mitjà de convenis o acords amb altres entitats, públiques o privades, per al desenvolupament d'altres aspectes que puguen repercutir en la millora de les condicions dels esportistes d'elit.