Visualització de contingut web

Centre de tecnificació esportiva de Cheste

Les tendències actuals de l'esport d'alta competició exigixen progressivament una més primerenca detecció de talents i l'obtenció de prematurs rendiments en les màximes categories, oblidant gran part de la formació acadèmica del jove i restringint-li oportunitats laborals després de la seua vida esportiva.

El centre de tecnificació esportiva de Cheste naix amb el propòsit d'evitar aquestes disfuncions relacionades amb la concepció de formar esportistes sense atendre altres aspectes de la seua formació personal, acadèmica i social, i es fa un pas avant, integrant ambdues dimensions de la formació integral de la persona, alhora que es vetla per la promoció d'oportunitats en la seua vida futura, després de la finalització de la seua carrera esportiva.

El centre de tecnificació esportiva de Cheste està ubicat en el Complex Educatiu de Cheste, pròxim a la localitat de Cheste i en els voltants del Circuit de Velocitat de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo.

Està classificat pel Consejo Superior de Deportes per Resolució de 21 de juny del 2012, de la Direcció General d'Esports del Consejo Superior de Deportes (BOE núm. 158, de 3 de juliol de 2012.

1. Serveis de suport al esportista

Els serveis de suport a l'esportista del centre de tecnificació esportiva de Cheste integren un equip multidisciplinari que treballa en estreta col·laboració amb els entrenadors dels programes esportius, els educadors i responsables de les residències i els professors i directius de l'institut on estudien els esportistes, coordinant totes les qüestions que afecten l'exercici de l'activitat acadèmica i esportiva dels esportistes del centre.

Així mateix, els serveis de suport a l'esportista són responsables del seguiment mèdic-esportiu i del disseny i l'execució de proves de camp específiques per a cada esport que permeten un millor seguiment de la preparació dels esportistes del centre. També són atesos pels serveis de suport esportistes externs o integrats en altres centres i programes de tecnificació esportiva.

SERVEIS QUE ES PRESTEN

Oferim un servei integral d'atenció a l'esportista i entrenador, amb una personalització de la seua valoració de cara a obtindre bons resultats esportius. Per a això tenim en compte:

- L'esport i el nivell de competició.
- Les necessitats de l'entrenador per a la quantificació i planificació de l'entrenament.
- L'assessorament des d'un punt de vista multidisciplinari per part de diferents professionals.
- L'anàlisi i interpretació dels resultats.

TIPUS DE PROVES

A) RECONEIXEMENT MEDICO-ESPORTIU BÀSIC:

•Analítica sanguínia.
•Enquesta medico–esportiva.
•Anamnesi.
•Exploració física.
•Electrocardiograma basal.
•Determinació de la composició corporal i Somatotip mitjançant valoració antropomètrica.

B)PROVES D'ESFORÇ:
- Es pot realitzar en tapís rodador (treadmill), cicloergómetre o corró.
- Amb anàlisi de gasos i electrocardiograma d'esforç.
- Determinació de llindars ventilatoris, VO2máx. i VAM.
- Informe de resultats.

C) TEST D'ESFORÇ EN PISCINA AMB EQUIP SWIMMASTER.

D) PROVES DE CAMP:
Valoració d'indicadors del rendiment i de la condició física específica mitjançant proves de Camp dissenyades en funció de les característiques de cada esport, adequades al nivell competitiu dels esportistes i coordinades amb les necessitats dels entrenadors.

QUINS ESPORTISTES PODEN ACUDIR

- ESPORTISTES d'ELIT: segons els criteris establits en l'Orde de 23 d'abril del 2007 que desenrotlla el Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5183 de 24/01/2006).
- ESPORTISTES INCLOSOS en els PROGRAMES de TECNIFICACIÓ.
- FEDERACIONS ESPORTIVES de la C. V.
- CLUBS ESPORTIUS d'ELIT.
- ALTRES ESPORTISTES DESTACATS en FUNCIÓ de la DISPONIBILITAT de PLACES.

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I CONTACTE

La sol·licitud dels serveis de suport a l'esportista ha de fer-la l'entrenador de l'esportista d'elit, programa de tecnificació, federació o club esportiu en què està integrat l'esportista.

 Direcció: Complex Educatiu de Cheste - Ctra. CV-378, km. 0,300 - 46380 Cheste (València)
 Horari d'oficines: de dimarts, dimecres i dijous, de 9 a 14 hores.
 Correu electrònic: cmd_val_cve@gva.es
 Telèfon: 962525515

EQUIPO

- Juan Albors Ragà: Coordinador mèdic.
- Ursula Escrig Cardo: Metge.
- Ana Albuixec Martínez: Infermera.
- Felipe Pérez Alemany: Fisioterapeuta.
- Antonio Zamora Ortiz: Coordinador esportiu.
- Rodrigo Aranda Malavés: Coordinador administratiu i tècnic esportiu de proves de camp.

Documents associats:

2. Programes esportius

En el Centre de Tecnificació Esportiva de Cheste, es desenvolupen, durant el curs escolar, 10 programes en règim de concentració permanent, els Plans d'Especialització Esportiva, en els que actualment s'integren uns 250 esportistes entre 12 i 18 anys, en règim d'internat, que estudien Ensenyança Secundària Obligatòria i Batxillerat en un IES específic d'alumnes esportistes.
Els entrenaments es desenvolupen entre el dilluns a la vesprada i el divendres al matí, completant en total 7 sessions.
Els programes estan planificats i dirigits per entrenadors designats des de cada una de les federacions esportives implicades, que són les responsables del procés de selecció d'esportistes.
Les sessions d'entrenament del divendres a la vesprada i el cap de setmana es realitzen amb el respectiu club o federació autonòmica en instal·lacions esportives pròximes al domicili familiar, en un intent de mantindre tant el contacte amb la família com amb el club esportiu d'origen.
Els plans d'especialització esportiva es desenvolupen entre setembre i juny, excepte en els períodes de vacacions escolars.

Objectiu:
L'objectiu fonamental d'aquests programes és afavorir la formació integral dels esportistes, permetent compaginar adequadament el desenvolupament de la seua activitat acadèmica amb les exigències que implica la preparació per a l'esport de rendiment.

Beca acadèmic esportiva:
Els esportistes immersos en aquest projecte són tots interns i gaudixen d'una beca acadèmic esportiva que inclou:

• Plaça escolar en el C. E. de Cheste en grup específic d'esportistes i amb un horari especial de classes.

• Residència i manutenció.

• Inclusió en un programa específic d'entrenament dirigit per tècnics de la federació esportiva corresponent en les instal·lacions esportives del Complex Educatiu de Cheste.

OFERTA EDUCATIVA
En el I.E.S. núm. 1 s'impartixen els estudis següents:

1r - 2n - 3r – 4t E.S.O.

Batxillerat modalitat en 3 anys).

Els 250 alumnes que, de mitjana, s'incorporen anualment en els Plans d'Especialització Esportiva, cursen estudis en el I.E.S. núm. 1 del Complex Educatiu de Cheste i estan distribuïts en grups específics d'esportistes amb un horari adaptat que els permet compaginar la seua activitat acadèmica amb el seu entrenament esportiu.

Residències d'esportistes

La totalitat d'alumnes esportistes que formen part dels Plans d'Especialització Esportiva són interns i tots ells estan distribuïts en cinc col·legis o residències (tres residències de xics i dos de xiques).
Un equip de docents es responsabilitza de cada una de les residències. La seua missió fonamental consistix a impartir una formació a l'alumne que li faça capaç de:

• Aprendre a conviure.
• Desenvolupar els seus hàbits personals, intel·lectuals i convivenciales que li faciliten la maduresa adequada com a persona i li capaciten millor per a les seues tasques escolars.
• Saber emprar el seu temps d'estudi i el seu temps lliure.

ESPORTS:

Convocatòria d'accés de nous alumnes

Durant el mes de març es convoquen les places per als nous alumnes. En cada convocatòria s'especifiquen els esports per als quals es convoquen places, el nombre de places convocades i els requisits exigits per a poder accedir a les proves de selecció dels diferents esports.

Les proves de selecció es realitzen durant els mesos d'abril i maig i són convocades per les federacions esportives. Encara que quasi totes les proves es realitzen en el CE de Cheste, tant la instal·lació com l'horari depenen de la convocatòria que establisca la federació esportiva corresponent.

Una vegada realitzades les proves de selecció, els alumnes proposats per les federacions esportives passen un reconeixement mèdic d'aptitud per a la pràctica esportiva en els serveis de suport a l'esportista de Cheste. En la seua visita al Centre, s'informa els nous alumnes i als seus pares del funcionament dels plans d'especialització i del procediment per a formalitzar la seua matrícula durant el mes de juliol.

A finals del mes de juny es reunix la Comissió Tècnica per a l'admissió definitiva dels alumnes dels plans, tant dels alumnes de nova incorporació com dels antics alumnes, que poden causar baixa per motius acadèmics, esportius o de comportament.

PROVES D'ACCÉS PER ESPORT CURS 16/17:

GUIA INFORMATIVA