Portada contacto

Contacte

Direcció General d'Esport: Avinguda Campanar, 32 - 46015 València (Edifici Blau).

El horari de registre es de 9 a 14'30h.

Si desitja presentar documentació fora de aquest horari o dependència, port fer-ho en cualsevól lloc a que es refereix l'artícle 16.4 de la Lley 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Direcció General: direccion_dgd@gva.es

SERVICIS

Servici de Promoció de l'Esport i Activitat Física:
promocion_dgd@gva.es
escolesdelamar@gva.es
embenicassim_dgd@gva.es
emburriana_dgd@gva.es

Servici d'Esport d'Elit i Formació Esportiva:
elite_dgd@gva.es

Servici d'Infraestructures Esportives:
infraestructurasdep_dgd@gva.es

SECCIONS TERRITORIALS

S.T. de Castelló
Avgda. de la Mar, 23.1R. 12003 Castelló
Correu electrònic: dep.cas_dgd@gva.es
Mapa de ubicació

S.T. de València
PROP II, Carrer Gregorio Gea, 14. 46009 València
Correu electrònic: dep.val_dgd@gva.es
Mapa de ubicació

S.T. d'Alacant
Avgda. Aguilera, 1 - 2ª. 03007 Alacant
Correu electrònic: dep.ali_dgd@gva.es
Mapa de ubicació