Visualització de contingut web

Esport Universitari

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana disposa en el seu article 49.1.28 que l'esport és competència exclusiva de la Generalitat.


Per la seua banda, l'article 6 del Decret 7/2015, de 29 de juny, del *president de la Generalitat, pel qual es determina les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat, atribueix a la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport, la competència en matèria d'esport.


De conformitat amb la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, estableix en el seu article 3, com una de les línies generals d'actuació de la Generalitat en el desenvolupament de la seua política esportiva, "l'establiment de mesures de col·laboració i coordinació amb les universitats per al desenvolupament de l'esport universitari i la recerca en les ciències de l'esport i l'activitat física".


Així mateix, l'article 42 de la mateixa Llei estableix "que les universitats, d'acord amb la seua pròpia autonomia, exerceixen competències en matèria de competicions i activitats esportives dins del seu àmbit respectiu d'actuació", i l'article 43 estableix que la conselleria competent en matèria d'esport col·laborarà amb les universitats en l'organització i desenvolupament de les seues competicions i activitats esportives, principalment les de caràcter interuniversitari. 


Les universitats de la Comunitat Valenciana adquireixen cada vegada més un major protagonisme en la col·laboració i coordinació de les competicions esportives dins del seu àmbit, que culmina amb l'organització d'una competició autonòmica universitària, amb la participació de totes les universitats, denominada Campionat Autonòmic d'Esport Universitari, que redunda en benefici de l'activitat esportiva universitària, i que dóna accés als Campionats d'Espanya Universitaris.


En relació a la igualtat entre dones i homes, es considera que hi haurà un impacte positiu atenent a la valoració addicional de la participació femenina, que incentivarà en les universitats a desenvolupar mesures de foment i suport de les dones en el món de l'esport universitari.


Per açò, tenint en compte els articles esmentats de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, i a fi de promocionar accions organitzatives i de promoció esportiva en l'àmbit universitari, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport considera que aquest tipus d'activitats han de ser susceptibles de subvenció.

Enllaç amb ajudes

Si desitja obtindre més informació sobre l'esport universitari en la Comunitat Valenciana, consulte els enllaços següents: