Visualització de contingut web

Integració a través de l'activitat física i l'esport. Ajudes per a col- lectius de la diversitat.

Podran sol·licitar aquestes subvencions les entitats esportives sense ànim de lucre, que realitzen actuacions i projectes que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport, que desenvolupen la seua activitat dins de l'àmbit competencial de la Generalitat, excloent la participació en competicions oficials.

Es consideren col·lectius de la diversitat aquells que pateixen discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de gènere, religió, creença, ètnia, cultura, llengua, situació de pobresa, discapacitat o diversitat funcional o qualsevol altra condició que siga motiu d'intolerància.

Bases reguladores de les subvencions destinades a entitats esportives sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport


CONVOCATÒRIA I IMPRESOS  (Presentació exclusivament telemàtica)

Finalització termini sol·licituds:

Resolució de convocatòria en DOGV

Sol·licitut subvenció

Programa de l'activitat

Pressupost

Domiciliació bancària.

 

GUIA PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

MODELS DE JUSTIFICACIÓ

Liquidació d'ingressos i despeses.

Relació classificada de despeses.

 

ENLLAÇ PRESENTACIÓ TELEMÀTICA JUSTIFICACIÓ

Finalització termini justificació:

ADJUDICACIÓ

Resolució d'adjudicació en DOGV