Portada Normativa

Visualització de contingut web

Normativa a exposició pública

CONSULTA PÚBLICA PREVIA sobre el PROJECTE D'ORDRE de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport PER LA QUAL ES MODIFICA PARCIALMENT L'ORDRE 17/2017, de 12 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a entitats locals i entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport

La Direcció General de l'Esport sotmet a consulta pública prèvia, de conformitat amb l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aquest proyecte d'Ordre, la tramitació del qual es proposa iniciar. Un resum sobre el seu contingut, objectius i necessitat del projecte normatiu es pot consultar en el següent document:

  • El termini de presentació de les opinions i propostes sobre la norma finalitza el 18 d'octubre de 2019 i les aportacions s'han de dirigir al correu electrònic: promocion_dgd@gva.es

    València, 4 d'octubre de 2019.

 

 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA de modificació de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana.

La Direcció General de l'Esport sotmet a consulta pública prèvia, de conformitat amb l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 25.4 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, la proposta de modificació de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física. Un resum sobre el seu contingut, objectius i necessitat del projecte normatiu es pot consultar en el següent document:

El termini de presentació de les opinions i propostes sobre la norma finalitza el 8 de setembre de 2019 i les aportacions s'han de dirigir al correu electrònic juridic_esport@gva.es.

València, 7 d'agost de 2019.

 

 

PROJECTE DE DECRET, DEL CONSELL, PEL QUAL ES REGULA LA COMPOSICIÓ, ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL TRIBUNAL DE L'ESPORT DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

S'obri un període d'informació pública fins al pròxim 8 de setembre de 2019 (DOGV 8602, 30.07.2019), de conformitat amb el que s'estableix en l'article 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració de projectes normatius de la Generalitat.

Les al·legacions, suggeriments o observacions efectuades per les persones o entitats que es consideren interessades han de dirigir-se al correu electrònic següent: juridic_esport@gva.es, fins al 8 de setembre de 2019.

València, 30 de juliol de 2019.

 

 

PROJECTE DE DECRET, DEL CONSELL, PEL QUAL ES REGULA EL COMITÉ D'ESPORT UNIVERSITARI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

S'obri un període d'informació pública durant un termini de 15 dies comptats a partir de l'endemà a la publicació del anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 8550, 17.05.2019), de conformitat amb el que s'estableix en l'article 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració de projectes normatius de la Generalitat.

Les al·legacions, suggeriments o observacions efectuades per les persones o entitats que es consideren interessades han de dirigir-se al correu electrònic següent: promocion_dgd@gva.es en l'esmentat termini de 15 dies.

València, 17 de maig de 2019.

  • Termini d'al·legacions FINALITZAT

 

PROJECTE DE DECRET, DEL CONSELL, DE MESURES DE SUPORT A ESPORTISTES D'ELIT I AL PERSONAL TÈCNIC I ARBITRAL D'ELIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

S'obri un període d'informació pública durant un termini de 15 dies comptats a partir de l'endemà a la publicació del anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana [DOGV 8541, 06/05/2019], de conformitat amb el que s'estableix en l'article 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració de projectes normatius de la Generalitat. El text del projecte que està en tramitació tant en valencià com en castellà es pot consultar:

Les al·legacions, suggeriments o observacions efectuades per les persones o entitats que es consideren interessades han de dirigir-se al correu electrònic següent: juridic_esport@gva.es, en l'esmentat termini de 15 dies.

València, 2 de maig de 2019

  • Termini d'al·legacions FINALITZAT

 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE DE DECRET____/ 2019, de __________ del Consell, pel qual es regula el Comité d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana

La Direcció General de l'Esport sotmet a consulta pública prèvia, de conformitat amb l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aquesta proposta de Decret, la tramitació del qual es proposa iniciar. Un resum sobre el seu contingut, objectius i necessitat del projecte normatiu es pot consultar en el següent document:

València, 1 de febrer de 2019.

  • Termini d'al·legacions FINALITZAT

 

AVANTPROJECTE DE LLEI, DE LA GENERALITAT, PER LA QUAL S'ORDENA L'EXERCICI DE LES PROFESSIONS DE L'ESPORT A LA COMUNITAT VALENCIANA.

S'obri un període d'informació pública durant el termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació del anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 8444, 14.12.2018), de conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'article 25.4 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, i l'article 52.2 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius.

El text del projecte que està en tramitació tant en valencià com en castellà es pot consultar:

Les al·legacions, suggeriments o les observacions efectuades per persones o entitats han de ser dirigides al correu electrònic següent: juridic_esport@gva.es, en l'esmentat termini de 15 dies.

València, 06 de febrer de 2019.