Portada Normativa

Visualització de contingut web

Normativa a exposició pública

PROJECTE DE DECRET, DEL CONSELL, PEL QUAL ES REGULA EL COMITÉ D'ESPORT UNIVERSITARI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

S'obri un període d'informació pública durant un termini de 15 dies comptats a partir de l'endemà a la publicació del anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 8550, 17.05.2019), de conformitat amb el que s'estableix en l'article 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració de projectes normatius de la Generalitat.

Les al·legacions, suggeriments o observacions efectuades per les persones o entitats que es consideren interessades han de dirigir-se al correu electrònic següent: promocion_dgd@gva.es en l'esmentat termini de 15 dies.

València, 17 de maig de 2019.

 

PROJECTE DE DECRET, DEL CONSELL, DE MESURES DE SUPORT A ESPORTISTES D'ELIT I AL PERSONAL TÈCNIC I ARBITRAL D'ELIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

S'obri un període d'informació pública durant un termini de 15 dies comptats a partir de l'endemà a la publicació del anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana [DOGV 8541, 06/05/2019], de conformitat amb el que s'estableix en l'article 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració de projectes normatius de la Generalitat. El text del projecte que està en tramitació tant en valencià com en castellà es pot consultar:

Les al·legacions, suggeriments o observacions efectuades per les persones o entitats que es consideren interessades han de dirigir-se al correu electrònic següent: juridic_esport@gva.es, en l'esmentat termini de 15 dies.

València, 2 de maig de 2019

 

 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE DE DECRET____/ 2019, de __________ del Consell, pel qual es regula el Comité d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana

La Direcció General de l'Esport sotmet a consulta pública prèvia, de conformitat amb l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aquesta proposta de Decret, la tramitació del qual es proposa iniciar. Un resum sobre el seu contingut, objectius i necessitat del projecte normatiu es pot consultar en el següent document:

València, 1 de febrer de 2019.

  • Termini d'al·legacions FINALITZAT

 

 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL DECRET 13/2006, DE 20 DE GENER, DEL CONSELL DE LA GENERALITAT, SOBRE ELS I LES ESPORTISTES D'ELIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

La Direcció General de l'Esport sotmet a consulta pública prèvia la pròxima proposta de modificació de l'esmentat Decret 13/2006. El contingut es pot consultar en el següent document:

València, 7 de gener de 2019.

  • Termini d'al·legacions FINALITZAT

 

 

AVANTPROJECTE DE LLEI, DE LA GENERALITAT, PER LA QUAL S'ORDENA L'EXERCICI DE LES PROFESSIONS DE L'ESPORT A LA COMUNITAT VALENCIANA.

S'obri un període d'informació pública durant el termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació del anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 8444, 14.12.2018), de conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'article 25.4 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, i l'article 52.2 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius.

El text del projecte que està en tramitació tant en valencià com en castellà es pot consultar:

Les al·legacions, suggeriments o les observacions efectuades per persones o entitats han de ser dirigides al correu electrònic següent: juridic_esport@gva.es, en l'esmentat termini de 15 dies.

València, 06 de febrer de 2019.