Portada Normativa

Visualització de contingut web

Normativa a exposició pública

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE DE DECRET____/ 2019, de __________ del Consell, pel qual es regula el Comité d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana

La Direcció General de l'Esport sotmet a consulta pública prèvia, de conformitat amb l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aquesta proposta de Decret, la tramitació del qual es proposa iniciar. Un resum sobre el seu contingut, objectius i necessitat del projecte normatiu es pot consultar en el següent document:

València, 1 de febrer de 2019.

 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL DECRET 13/2006, DE 20 DE GENER, DEL CONSELL DE LA GENERALITAT, SOBRE ELS I LES ESPORTISTES D'ELIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

La Direcció General de l'Esport sotmet a consulta pública prèvia la pròxima proposta de modificació de l'esmentat Decret 13/2006. El contingut es pot consultar en el següent document:

València, 7 de gener de 2019.

 

AVANTPROJECTE DE LLEI, DE LA GENERALITAT, PER LA QUAL S'ORDENA L'EXERCICI DE LES PROFESSIONS DE L'ESPORT A LA COMUNITAT VALENCIANA.

S'obri un període d'informació pública durant el termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació del anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 8444, 14.12.2018), de conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'article 25.4 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, i l'article 52.2 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius.

El text del projecte que està en tramitació tant en valencià com en castellà es pot consultar:

Les al·legacions, suggeriments o les observacions efectuades per persones o entitats han de ser dirigides al correu electrònic següent: juridic_esport@gva.es, en l'esmentat termini de 15 dies.

València, 06 de febrer de 2019.