novetats

« Ves enrere

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual nomena les persones que integren el Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual nomena les persones que integren el Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana

El Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana és l'òrgan suprem en matèria jurisdiccional esportiva en els àmbits disciplinari, competitiu i electoral, que decideix en última instància administrativa les qüestions de la seua competència. Està adscrit orgànicament a la conselleria competent en matèria d'esport i actua i resol amb independència d'aquesta, així com de les federacions i altres entitats esportives i de qualsevol altra administració, entitat o persona. Està integrat per cinc membres i un secretari o secretària, que actua amb veu però sense vot, tots ells amb títol de llicenciat o llicenciada en dret i amb experiència en matèria esportiva.

L'antiga formació va ser elegida l'11 de novembre de 2013 i el seu mandat va expirar al cap de 4 anys; aleshores, d'acord amb l'article 6 del Decret 145/1997, d'1 d'abril, pel qual es regula el Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana, es va celebrar una assemblea per proposar els vocals per part de les federacions esportives.

Tal com consta en l'acta d'aquesta data, dita assemblea es va realitzar el 21 de desembre de 2017 essent escollides les persones següents:

  1. Mateo Castellá Bonet.
  2. Alejandro Valiño Arcos.
  3. Enrique Carbonell Navarro.

D'altra banda, les persones proposades per a ser nomenades per lliure designació són les següents:

  1. Mercedes Sánchez-Escobero Fernández.
  2. Alejandra Pitarch Nebot.
  • Secretària: Lucía Casado Maestre