novetats

« Ves enrere

RESUM DEL DECRET 2/2018, de 12 de gener, del Consell pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana

RESUM DEL DECRET 2/2018, de 12 de gener, del Consell pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana

MARC LEGAL

Legislació sobre les entitats esportives de la CV que adapta la seua regulació a les noves disposicions legals autonòmiques, ja que fins aleshores, es regulaven per les estatals, l'obsolet RRDD 177/1981, de 18 de gener.

S'han afegit algunes novetats i han refermat algunes decisions.

IGUALTAT

 • Les candidatures que es presenten als òrgans de representació i govern de totes les entitats esportives procuraran reflectir una presència equilibrada de dones i hòmens.
 • El 40% de la junta directiva de la FPV ha d'estar composta per dones.

ÚS DEL VALENCIÀ

 • La FPV promourà l'ús del valencià, a més emprarà i respectarà la normativa lingüística oficial vigent.
 • Les llicències s'expediran, com a mínim, en valencià.
 • La FPV haurà de disposar obligatòriament d'una pàgina web d'accés públic, com a mínim, en valencià

CLUBS

 • Els Clubs de Pilota Valenciana s'hauran d'inscriure en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana per ser reconegudes com a tal i estar adscrites a la FPV.
 • Per a la constitució d'un club esportiu, les persones fundadores, en nombre mínim de tres, hauran de subscriure una acta fundacional en la qual conste la voluntat de constituir un club amb finalitat exclusivament esportiva en l'àmbit federat.
 • Quan la constitució del club esportiu siga per mitjà d'acta fundacional en document privat, per a la seua inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de la CV l'acta fundacional s'haurà d'acompanyar d'un certificat de la persona titular de la secretaria del club, amb el vistiplau de la persona titular de la presidència, en el qual s'acredite la identitat de les sòcies i socis fundadors.
 • Els Estatuts han d'estar adaptats a la nova legislació (2/2011) amb un termini de 18 mesos. Es pot sol·licitar el model adaptat posant-se en contacte amb el Registre d'Entitats Esportives de la CV (961922008)
 • L'exercici de qualsevol càrrec en els òrgans de govern i representació del club tindrà caràcter gratuït, excepte els supòsits en què el nivell de dedicació requerisca una compensació econòmica aprovada, per majoria absoluta, per l'assemblea general.
 • Queda expressament exclòs com a fi del club l'ànim de lucre.
 • Integraran, com a mínim, el règim documental dels clubs esportius: llibre de registre de socis, llibre d'actes, llibre de comptabilitat i Inventari de béns.

FEDERACIONS

 • En cada federació haurà d'haver-hi una junta electoral federativa, triada per sorteig cada quatre anys entre les persones integrants del cens electoral que es presenten, i que exercirà les seues funcions fins al procés electoral següent, d'acord amb la normativa electoral que a aquest efecte dispose l'òrgan competent en matèria d'esport.
 • Les persones que integren la junta electoral federativa hauran d'estar en el cens electoral i no podran presentar candidatura a l'assemblea, ni formar part de la junta directiva que n'isca elegida.
 • En cada federació s'hauran de constituir obligatòriament dos òrgans disciplinaris independents, que seran ratificats per l'assemblea general: un unipersonal (el de primera instància) i un col·legiat (el d'apel·lació), i que s'hauran d'arreplegar en els seus estatuts.
 • En l'assemblea general estaran representats els diversos estaments esportius adscrits a la federació, d'acord amb els percentatges següents: entitats esportives (50 – 70%), esportistes (20 – 30%), tècnic/tècniques i/o entrenadors/es (5 – 15%) i personal jutgés-àrbitres (5 – 15%)
 • El nombre de mandats consecutius d'una persona al capdavant d'una federació serà, com a màxim, de tres.
 • En cap cas es podrà simultaniejar la presidència d'una federació i la d'un club esportiu.
 • L'expedició de llicències, en document físic o electrònic, tindrà caràcter obligatori, i no se'n pot denegar l'expedició quan la persona sol·licitant complisca les condicions necessàries per a obtenir-la que haja establert la federació corresponent. Si es compleixen les condicions esmentades i en transcórrer el termini d'un mes des de la sol·licitud, la llicència es considerarà atorgada per silenci.
 • Totes les federacions esportives estan obligades a publicar en la seua pàgina web de manera clara, estructurada i intel·ligible per a les persones interessades, la informació següent:

a) Funcions públiques que desenvolupen.

b) Estatuts, reglaments i la resta de normativa que se'ls puga aplicar

c) Organigrama descriptiu de la seua estructura organitzativa, amb la identificació dels responsables. 

d) La informació econòmica i pressupostària següent:

d.1. Tots els contractes i convenis subscrits en l'exercici de funcions públiques, amb indicació de l'objecte, la durada i l'import.

d.2. Les subvencions i ajudes públiques que han rebut i han concedit, amb la indicació de l'import, l'objectiu o la finalitat i els beneficiaris.

d.3. Els pressupostos anuals.

d.4. Els comptes anuals que s'hagen de retre i, si és el cas, els informes d'auditoria.

d.5. Les retribucions que han percebut anualment les persones membres dels òrgans de govern i representació de la federació. Igualment, es faran públiques les indemnitzacions que s'hagen percebut, si és el cas, en ocasió de l'abandonament del càrrec.

Ací us podeu descarregar aquesta informació en pdf.